1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


นครวัด - นครธม - บันทายศรี - โตนเลสาบ

3 วัน 2 คืน (เดินทาง ไป - กลับ ทางรถ)

โรงแรม 4 ดาว ราคาเพียง 6,100 บาท รวมทุกอย่าง (จากปรกติ 7,500 บาท)เป็นรายละเอียดรวมทั้งรูปของการเดินทางทั้งหมด
ท่านสามารถดูรูปภาพ และ อ่านข้อมูลการท่องเที่ยวได้ตามรูปได้เลยครับ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 3 วัน 2 คืน ทางรถ
Trip
วันที่
10 - 11 - 12 
สิงหาคม 2561  วันแม่ (เปิดจองแล้ว)

คณะนี้พักที่ Smiling Hotel (คลิกที่นี่เพื่อดูเว็บของโรงแรม)

ราคา 6,100 บาท (จากราคาปกติ 7,500 บาท)
 
Trip
วันที่
12 - 13 - 14 
ตุลาคม 2561

 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

(เปิดจองแล้ว)

คณะนี้พักที่ Smiling Hotel (คลิกที่นี่เพื่อดูเว็บของโรงแรม)

ราคา 6,100 บาท (จากราคาปกติ 7,500 บาท)
 
Trip
วันที่
05 - 06 - 07 
ธันวาคม 2561

 วันพ่อ

(เปิดจองแล้ว)

คณะนี้พักที่ Smiling Hotel (คลิกที่นี่เพื่อดูเว็บของโรงแรม)

ราคา 6,100 บาท (จากราคาปกติ 7,500 บาท)
 
Trip
วันที่
08 - 09 - 10 
ธันวาคม 2561  วันรัฐธรรมนูญ (เปิดจองแล้ว)

คณะนี้พักที่ Smiling Hotel (คลิกที่นี่เพื่อดูเว็บของโรงแรม)

ราคา 6,100 บาท (จากราคาปกติ 7,500 บาท)
 
Trip
วันที่
31 ธ.ค. 61 - 02 
มกราคม 2562  วันปีใหม่ (เปิดจองแล้ว)

คณะนี้พักที่ Smiling Hotel (คลิกที่นี่เพื่อดูเว็บของโรงแรม)

ราคา 6,100 บาท (จากราคาปกติ 7,500 บาท)
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพ - เสียมเรียบ
04.00 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า คลิกดูแผนที่จุดนัดหมายได้ที่นี่ สู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างทางจอดแวะปั๊มน้ำมัน ให้ท่านได้เข้าห้องน้ำ อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย

08.30 น.
เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองศรีโสภน เมืองไทยในอดีต
12.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อ1) นำท่านสักการะ ศาลเจ้าเจก - เจ้าจอม ด้านหน้าพระตำหนักเจ้าสีหนุ
 ใจกลางเมืองเสียมเรียบ นำชม วัดใหม่ สถานที่เก็บรวบรวมกระดูกในสมัยสงครามกลางเมือง เดินทางต่อยัง โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียนำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่งประทับใจกับภาพบรรยากาศ

18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ2) หลังจากรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าพัก ที่ โรงแรม Smiling Hotel (ท่านสามารถชมเว็บของโรงแรมได้โดย คลิกที่ชื่อโรงแรม) ระดับ 4 ดาว มีสระว่ายน้ำ หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่ 2
เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม - ปราสาทตาพรหม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี หรือ บันเตเสร็ย ให้ท่านได้เยี่ยมชมปราสาทสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือ ที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ และเดินทางต่อยัง นครวัด (Angkor Wat) ชมปราสาทที่มีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีปราสาท 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติศูนย์กลางจักรวาล มีกำแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำล้อมตามแบบมหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เป็นแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของปราสาทขอม

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ4) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู้ นครธม (Angkor Thom) ภายในนครธมมีปราสาทหลายปราสาท ทางเข้ามีรูปแกะสลักของเหล่ายักษ์ที่กำลังกวนกระเสียรสมุทร เดินทางต่อไปยัง ปราสาทบายน ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับจาม หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม ทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ประตูทางเข้ามีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย  นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดศิลปะที่สวยงามโดยมีภาพยนตร์ฮอลลีวู๊ดและสารคดีมาถ่ายทำหลายเรื่อง เช่น เรื่อง Tomm Rider หลังจากนั้นขึ้นชมวิวเบื้องสูง บนเขาบาเค็ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ปราสาทพนมบาเค็ง แต่ละชั้นและฐานปราสาทล้อมรอบด้วยปราสาทหลังเล็กๆ รวมทั้งหมด 109 หลัง นักท่องเที่ยวมักจะปีนขึ้นไปบนปราสาทเพื่อรอชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและตก ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ถึงต้นศตวรรษที่ 10 เพื่อบูชาพระศิวะ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ5) ณ ภัตตาคาร พร้อมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร หลังจากนั้น นำท่านเข้าพัก นำท่านเข้าพัก ที่ โรงแรม Smiling Hotel (ท่านสามารถชมเว็บของโรงแรมได้โดย คลิกที่ชื่อโรงแรม)

วันที่ 3
ตลาดซาจ๊ะ - กรุงเทพมหานคร
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องจักสานและสินค้าของที่ระลึก
12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ7) ณ ภัตตาคาร จากนั้น ก็นำท่านเดินทางกลับระหว่างทาง แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก, ไม้แกะสลัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศรีโสภณ

14.00 น.

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ (ประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แวะ ช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร

20.00 น.
ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ........
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ (รวมทุกอย่างแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีก)

  ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 6,100 บาท ไม่ใช่ช่วงเทศกาล รวมทุกอย่างเริ่มที่ กทม.ราคาช่วงเทศกาล ปีใหม่ คิดท่านละ X,XXX บาท
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 6,100 บาท ไม่ใช่ช่วงเทศกาล เริ่มที่ โรงเกลือ
ราคาช่วงเทศกาล ปีใหม่ คิดท่านละ X,XXX บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 5,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่ มี เตรียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ช่วงเทศกาล, ปีใหม่ 5,500 บาท (พักกับผู้ใหญมี เตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 5,100 บาท (พักกับผู้ใหญ่ ไม่มี เตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ช่วงเทศกาล , ปีใหม่ 5,100 บาท (พักกับผู้ใหญ่ ไม่มี เตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม2,000 บาท
ค่า VISA ต่างชาตจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
อัตรานี้รวม
 

ค่ารถปรับอากาศ(ไป - กลับ) กรุงเทพ-เสียมเรียบ-กรุงเทพ
ค่าผ่านด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ ด่านเขมร
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามรายการ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)
ค่าอาหาร 7 มื้อที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม..

1) กล้อง 2) ยาประจำตัว 3)เสื้อกันหนาว(บางฤดู) หรือ ใช้บนเครื่องบินและรถ แอร์เย็น
4) เครื่องคิดเลข (ใช้ต่อลองเวลาซื้อของ)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 
 • โดยขอให้ท่าน ชำระ 2,000 บาท/ท่าน ล่วงหน้า พร้อมส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง 
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair)เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 2,000 บาท /ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้า พร้อมส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี นี้เท่านั้น
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา : ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่ : 093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
     
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) อีเมล์ หรือ (Email) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล 4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์   4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา : สี่แยกวังหิน   หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่ : 214 1 28566 3   รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วยค่ะ
        โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054 หรือ
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ   ส่งอีเมล์ info@kookaitravel.com มาที่บริษัท
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์ และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา : ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่ : 008 0 05443 0 เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
  (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
  สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
  รบกวนเขียนรายละเอียด และ ส่งแฟ็กซ์ หรือ อีเมล์ มาที่
  บริษัทๆ จะได้ตรวจยอดการชำระของท่านว่าท่านได้ชำระ
   

ค่าทัวร์ครบแล้ว พร้อมทั้งให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริง

    ไว้เป็นหลักฐาน
เงื่อนไขการให้บริการ
 

กรณี กรุ๊ปเหมา
-- ท่านสามารถเหลือวันเดินทางได้ตามที่ท่านต้องการ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 2,000 บาท   ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ  ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ  อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง  เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ  หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน  และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVEL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.