ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ. เสียมเรียบ
ชมมรดกโลก ณ. จำปาสัก (ลาวใต้)


นครวัด - นครธม - บันทายศรี - โตนเลสาบ - ปราสาทวัดพู - หลี่ผี - คอนพะเพ็ง

6 วัน 5 คืน (เดินทาง ไป รถ - กลับ รถ)

นครวัด หรือ อังกอร์วัด (Angkor Wat) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เสียบเรียบ หรือ เสียมราบ ทางบริษัทมีความยินดีนำท่านเดินทางสู่นครวัด ด้วยความสะดวกสบายด้วยรถปรับอากาศและ บริการอาหารที่เลิศรส ทั้งอาหารไทยและบุฟเฟต์แบบอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ พักโรงแรมใหม่ ระดับ 4 ดาว สะอาด มีสระว่ายน้ำ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้วยมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกัมพูชา ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่เสียมเรียบ

ปราสาทวัดพู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,600 ปี สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง เชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปถึงก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 6 วัน 5 คืน

รบกวนโทรสอบถาม
 

 

หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัว สามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - โรงเกลือ - เสียมเรียบ - ทุ่งสังหาร - โตนเลสาป- ตลาดซาจ๊ะ
04.00 น.
คณะพร้อมกัน คลิกดูแผนที่จุดนัดหมายได้ที่นี่ ออกเดินทางจาก กทม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ
สู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
รับประทานอาหารบนรถ ขนมปัง+นม+น้ำดื่ม (มื้อ1) ระหว่างทางจะจอดแวะปั้มน้ำมัน ให้ท่านได้เข้าห้องน้ำทำภาระกิจส่วนตัว
08.30 น.
เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
12.30 น.
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร (มื้อ2) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัด ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกระโหลกในสมัยเขมรแดงและชมทุ่งสังหาร (Killing Filed) นำท่านสักการะศาลเจ้าเจก - เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียม ชมสวนที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ เป็น
ทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่ง ประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม จากนั้นนำคณะท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ อาทิเช่น หินแกะสลัก, ไม้แกะสลัก
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ3) เป็นอาหารไทย หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเข้าพัก
ที่โรงแรม Smiling Hotel (ท่านสามารถชมเว็บของโรงแรมได้โดย คลิกที่ชื่อโรงแรม) ระดับ 4 ดาว มีสระว่ายน้ำ หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่ 2
เสียมเรียบ - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทแปรรูป - ปราสาทตาพรหม - นครธม - นครวัด - พนมบาแค็ง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ4)
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี หรือ บันเตแสร็ย ให้ท่านได้เยี่ยมชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก โดยช่างสมัยนั้นสร้างเพื่อถวายแด่พระอิศวร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือ ที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ หลังจากนั้นนำท่าน ชมปราสาทแปรรูป ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สร้างอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ5) หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้น เดินทางสู่ นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้มการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย ระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนเกษียรสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึง
กับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครวัด (Angkor Wat) ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 840 ปี ก่อน โดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายหลายแสนคน และช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก หลังจากนั้น นำท่านขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บน เขาบาเค็ง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดท้องถิ่น อาทิเช่น เครื่องจักรสาน, หินแกะสลัก, เครื่องเงิน, เครื่องทองเหลือง
19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (มื้อ6) พร้อมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร หลังจากนั้นเข้าสู่ที่พัก ที่โรงแรม Smiling Hotel (ท่านสามารถชมเว็บของโรงแรมได้โดย คลิกที่ชื่อโรงแรม) ระดับ 4 ดาว มีสระว่ายน้ำ หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่ 3
เสียมเรียบ - ช่องสงำ - ศรีสะเกษ - ช่องเม็ก - จำปาสัก - ปราสาทวัดพู
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ด่านชายแดนช่องสงำ ระยะทางจากเมืองเสียมเรียบ ถึง ด่านช่องสงำ ระยะทางประมาณ 130 ก.ม.
10.00 น.
ถึงด่านชายแดนช่องสงำ จ.ศรีษะเกษ นำคณะท่านเดินทางต่อ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางเที่ยง (มื้อ8)
บ่าย

ถึง ด่านชายแดนไทย- ลาว ช่องเม็ก - วังเต่า นำคณะท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อไปยัง แขวงจำปาสักประเทศลาว

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อ9) หลังจากนั้นเข้าสู่ที่พัก ที่โรงแรม จำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ตลาดดาวเรือง - ปราสาทวัดพู - ซากหัวรถจักรไอน้ำ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมรับแสงตะวันของวันใหม่ที่สดใส
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ10)
07.00 น.
หลังรับประทานอาหารนำคณะท่านเดินช้อปปิ้งย่อยอาหารที่ตลาดดาวเรือง ที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเงินเลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบ
หลังจากนั้นออกเดินทางต่อเพื่อไปชม ปราสาทวัดพู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,600 ปี สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง เชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปถึงก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ชมความโดดเด่นของตัวปราสาทที่สร้างอยู่บนภูเขา และลวดลายแกะสลักนางอัปสรและทวารบาล หน้าบันและทับหลังที่ตามความเชื่อโบราณ ชมบ่อน้ำเที่ยง หรือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และหินบูชายันต์ ภาพสลักตรีมูรติ ร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่ยังหลงเหลือให้เห็นจนกระทั่งทุกวันนี้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 11)
บ่าย
จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเพียงดิน ลงเรือหางยาวมุ่งไปยังที่ตั้งของ น้ำตกหลี่ผบนเกาะดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ สะพานรถไฟ ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส และชมน้ำตกหลี่ผี มหานทีสี่พันดอน ที่งดงามและมีพลังรุนแรงไม่แพ้ น้ำตกคอนพะเพ็ง
เย็น
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ12) และเข้าที่พัก โรงแรมคอนพะเพ็งรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5
น้ำตกคอนพะเพ็ง - น้ำตกตาดผาส้วม (อุทยานบาเจียง) - น้ำตกตาดฟาน - ปากซอง ไร่ชา กาแฟ -- ช่องเม็ก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ 13)
08.00 น.
ออกเดินทางต่อเพื่อไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม ยิ่งใหญ่ เสมือน "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยังตาดผาส้วมชม น้ำตกตาดผาส้วม ที่อุทยานบาเจียง
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 14) ที่อุทยานบาเจียง บรรยากาศริมน้ำตกตาดผาส้วม
บ่าย
จากนั้นพาทุกท่านไป ชมน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกคู่แฝด และมีร้านขายกาแฟที่ทุกท่านสามารถ ซื้อกาแฟมานั่งดื่มพร้อมกับชมความสวยงามของน้ำตก ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร หลังจากนั้นนำท่านชม ไร่ชา ไร่กาแฟ และความเป็นอยู่ของผู้คนเมืองปากซอง
จากนั้นเดินทางกลับช่องเม็ก แวะช้อปปิ้งเที่ยวชม ตลาดวังเต่าช่องเม็ก เป็นตลาดชายแดน ไทย - ลาว ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าในตลาด และร้านค้าปลอดภาษี ก่อนนำท่านกลับอุบลราชธานี นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองอุบลฯ
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อ 15) หลังจากนั้นแวะซื้อของฝาก เช่น แหนม กระดูกหมู, หมูยอ เค็มสัปปะรด หรือ อื่นๆ อีกมากมายที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบล และส่งคณะทัวร์เดินทางกลับ
วันที่ 6
อุบล ฯ - กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจตลอดการเดินทาง
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ Xx,xxx.- ราคานี้รวมทุกอย่าง
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี Xx,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี Xx,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มX,xxx บาท
  
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ (ไป - กลับ) กรุงเทพ-เสียมเรียบ- จำปาสัก - กรุงเทพ
ค่าผ่านด่านแบบ VIP ไทย - กัมพูชา
ค่าเอกสารผ่านแดน ไทย - กัมพูชา - ลาว
ห้องพัก(โรงแรมระดับ 4 ดาว) ห้องละ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหาร 15 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดไทย)
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว บางฤดู 4 ) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข 6) ไฟฉาย

เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ ท่านละ 3,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้า
- พร้อมส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
ส่งแฟ็กซ์ (Fax) ใบโอนเงินของท่านที่เขียน
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลรายละเอียดแล้ว แฟ็กซ์มาที่เบอร์ 02 578 6054
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์  
สาขา:สี่แยกวังหินเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
   จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์  
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินสำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

 

เงื่อนไขการให้บริการ
 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
2. หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
2. หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ
กรณี กรุ๊ปเหมา
-- ท่านสามารถเหลือวันเดินทางได้ตามที่ท่านต้องการ

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.