เที่ยวเมืองมรดกโลก

กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ

( ไปรถ กลับ รถ 6 วัน / 5 คืน )

หลวงพระบาง ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่พัวพันฉันพี่น้องกับประเทศไทยมาแทบทุกยุคทุกสมัย เดิมมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น นครเชียงดง, เชียงทอง , ศรีสัตตนคนหุตล้านช้าง, เมืองชวามาลาประเทศ ฯ และที่รู้จักกันมากก็คือ ศรีสัตตนคนหุตล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง หรือหลวงพระบางนั้นเอง สำหรับเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยนิยม เรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยครึ่งนิยาย และความชัดเจนทางด้านประวัติศาสตร์ ได้เริ่มปรากฏขึ้นในรัชสมัยของ พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช ที่ทรงรวบรวมพระราชอาณาจักรลาวให้เป็นปึกแผ่น โดยตั้งเมืองเชียงดง , เชียงทอง ( หลวงพระบาง ) ให้เป็นราชธานี ซึ่งในช่วงสมัยนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็น สมัยล้านช้างอย่างแท้จริง ต่อมาในยุคปัจจุบัน เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESSCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความงดงามของ วัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรม ดั้งเดิมที่ผสมผสานไปกับศีลปะทางตะวันตก รวมถึง จารีตประเพณี ของชาว หลวงพระบางที่ยังคง รักษาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น งานบุญทางพุทธศาสนา และการตักบาตรเช้า เป็นกิจวัตร เป็นต้น


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 6 วัน 5 คืน ทางรถ

 
Trip
วันที่
         

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง

 

 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หนองคาย
18.00 น.
คณะพร้อมกัน ที่จุดนัดหมาย คลิกดูแผนที่จุดนัดหมายได้ที่นี่ เดินทางสู่จังหวัดหนองคายโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
วันที่ 2
หนองคาย - เวียงจันทน ์- วังเวียง
06.00 น.

ถึง จ.หนองคาย นำท่านเข้าสู่โรงแรมทิพย์ เปิดห้องให้อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว และ
บริการอาหารเช้า (มื้อ1) หลังอาหารเดินทางสู่ด่าน ต.ม.จังหวัดหนองคาย ทำพิธีการผ่านแดนและเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่เมืองเวียงจันทน์ พาทุกท่านนมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมืองซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวลาว, ชมประตูชัยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ประตูชัยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการ และพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน, นมัสการ พระธาตุหลวง พระธาตุที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของประเทศลาว ที่นี่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา, หอพระแก้ว ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันนี้ภายในหอพระได้ประดิษฐาน พระบางองค์จำลองเอาไว้แทน สำหรับภายในหอพระไม่อนุญาติให้ถ่ายภาพ ในส่วนของทุนการก่อสร้าง และบูรณะหอพระแก้วได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯอีกด้วย

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ2)
13.30 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่วังเวียง
16.00 น.
ถึงวังเวียง หรือเรียกอีก อย่างว่า "กุ๋ยหลินลาว" ชมบรรยากาศ ยามเย็นริมแม่น้ำซอง, ชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำหินงอก หินย้อย จินตนาการไปกับหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ ทั้งหินรูปช้างเอราวัณ หินรูปเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้บริเวณทางขึ้นถ้ำจะมีลำธารน้ำแร่ที่ไหลลอดลงมาจากด้านบน ถ้าเดินลึกเข้าไปตามทางก็จะพบกับจุดชมวิวเมืองวังเวียง 2 จุด ช่องหนึ่งมองเห็นวิวหมู่บ้าน อีกช่องทะลุไปถึงลำน้ำซอง ในอดีตถ้ำจังเป็นฐานป้องกันการโจมตีของจีนฮ่อต้นศตวรรษที่ 19
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อ3) และ เข้าที่พัก ณ โรงแรม ELEPHANT CROSSING HOTEL หรือเทียบเท่า ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของขุนเขาและลำน้ำซอง พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย.
วันที่ 3
วังเวียง - หลวงพระบาง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ4)
08.00 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสองข้างทางและหมู่บ้านชนพื้นเมืองต่างๆ เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ผ่านบ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง ผานม เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่หมู่บ้านกิ่วกะจำ (มื้อ5) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด บนทางสายนี้ หลังจากรับประทานอาหารก็มุ่งหน้าออกเดินทางต่อไปยังหลวง พระบาง ซึ่งในอดีตหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่ามาก่อน และยังเป็นเมือง ที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 เนื่องจากว่าหลวงพระบางมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ โคโลเนียลสไตล์ มีประเพณีที่งดงาม และความเป็นมิตรของชาวหลวงพระบาง
16.00 น.
เดินทางมาถึงหลวงพระบาง จากนั้น เข้านมัสการพระธาตุภูสี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของภูสี บนความสูง 150 เมตร ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมสีทองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร บนพระธาตุภูสีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แทบทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ได้แก่ วิวมุมสูงของพระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง แม่น้ำโขง แม่น้ำคาน ภูท้าว ภูนาง ถนนสายหลักและชุมชนบ้านเรือนของเมืองหลวงพระบาง เป็นต้น
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมแม่น้ำโขง (มื้อ6)
19.00 น.
เที่ยวชมสินค้าที่ตลาดมืด กลางเมืองหลวงพระบาง สินค้าจำพวกผ้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก
21.00 น.
เข้าที่พัก ณ โรงแรม หวังสะหวัด หรือเทียบเท่า พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย.
วันที่ 4
ตักบาตรข้าวเหนียว - หมู่บ้านซ่างไห่ - ทำพิธีบายศรี
06.00 น.
ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์จำนวนกว่า 300 รูป ที่เดินมาบิณฑบาต ซึ่งเป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งจะนำสินค้าพื้นเมือง มาวางขายมากมาย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ7)
08.00 น.
ชมพระราชวังหลวง อดีตที่พักของเจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และ ประดิษฐานของพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุด และชมโรงเมี้ยนโกศ สถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีศพ เจ้ามหาชีวิต จากนั้นออกเดินทางนำท่านล่องเรือ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง ชมถ้ำติ่ง ซึ่งมี พระพุทธรูปจำนวนกว่า 7,000 องค์ เรียงรายตามซอกหิน ชมแม่น้ำสองสีซึ่งเป็นจุดที่ แม่น้ำโขงไหลรวมกับแม่น้ำอู
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่บ้านปากอู่ (มื้อ8)
14.00 น.
ออกเดินทางสู่หมู่บ้านซางไห่ ชุมชนริมแม่น้ำโขง ที่มีอาชีพสร้างไห และต้มเหล้า จนเปรียบเป็นหมู่บ้าน โอทอป ลาว เลือกซื้อเลือกชิม เหล้าต้ม ดองสัตว์ต่างๆเช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าเป็นผ้าทอและเครื่องเงินให้เลือกชมเลือกช้อปกันได้ตามอัธยาศัย หมู่บ้านซางไห่ในอดีตเป็นหมู่บ้านที่ทำเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผามาก่อน ทำให้กลายมาเป็นชื่อของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
15.00 น.
ชมตลาดผ้า ตลาดเครื่องเงินที่บ้านผานม ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าอีกแห่งหนึ่ง และชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยงามที่สุดของเมืองหลวงพระบาง จากนั้นชมวัดวิชุนและพระธาตุหมากโม เจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟ
18.30 น.

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อ9) ทุกคนพร้อมกันเพื่อร่วมพิธีการบายศรีสู่ ขวัญตาม ประเพณี พร้อมทั้งชมการฟ้อนรำ จากนั้นพักผ่อนหลับนอน ท่ามกลางบรรยากาศภูเขา

19.30 น.
เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม หวังสะหวัด หรือเทียบเท่า พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 5
หลวงพระบาง - เวียงจันทน์
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ10)
06.00 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์ ระหว่างทางจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ ของหุบเขา ภูผา จุดชมวิว หมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ และทะเลหมอกธรรมชาติทั้งสอง ข้างทาง ์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่วังเวียง (มื้อ11)
14.00 น.
เที่ยวชมสินค้าที่ จับจ่ายที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ด้าน สปป.ลาว เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวกลับสู่จังหวัดหนองคาย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ12) ที่ ร้านแดงแหนมเนือง อาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อของ จ.หนองคาย และ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
วันที่ 6
เวียงจันทน์ - หนองคาย - กรุงเทพฯ
06.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 8,900 บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 8,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ีเตียงเสริม)
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 7,900บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม x,xxx บาท
อัตรานี้รวม
  แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนลาว
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการ
ค่า อาหารตามรายการ(12 มื้อ)
ค่าเข้าชมสถานที่
ค่าเรือไปถ้ำติ่ง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามรายการ
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
  ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)
เอกสารที่ต้องเตรียม
  หนังสือเดินทางเหลืออายุอย่างน้อยเกิน 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างๆ อย่างน้อย 1 หน้า
บัตรประชาชนตัวจริง ควรนำติดตัวไปด้วย
เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 3,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา : ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่ : 093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
     
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
ส่งแฟ็กซ์ (Fax) ใบโอนเงินของท่านที่เขียน
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล รายละเอียดแล้ว แฟ็กซ์มาที่เบอร์ 02 578 6054
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์    
สาขา : สี่แยกวังหิน เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
บัญชีเลขที่ : 214 1 28566 3 และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
      จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล   (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์    
สาขา : ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
บัญชีเลขที่ : 008 0 05443 0 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

    ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
    ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

 

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.