ลาวใต้ 5 วัน 4 คืน

กทม.- อุบล - จำปาสัก - ปราสาทวัดพู - หลี่ผี - คอนพะเพ็ง - ปากซอง -
ไร่ชา กาแฟ - ตาดผาส้วม - ตลาดดาวเรือง - อุบล - กทม.


เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ใช้รถไทยไม่ต้องเปลี่ยนรถ
นอนโรงแรมจำปาสักแกรนด์ ที่เดียว 2 คืน ไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอน
เล่าเรื่องด้วยรูปตามเส้นทางท่องเที่ยว
เป็นรายละเอียดรวมทั้งรูปของการเดินทางทั้งหมด
ท่านสามารถดูรูปภาพ และ อ่านข้อมูลการท่องเที่ยวได้ตามรูปได้เลยครับ

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 5 วัน 4 คืน ทางรถ
 
Trip
วันที่
02- 03- 04- 05- 06 
พฤษภาคม 2557 วันฉัตรมงคล (เปิดจองแล้ว)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 5,900 บาท (จากราคาปกติ ) 6,900 บาท

 
Trip
วันที่
08- 09- 10- 11- 12 
พฤษภาคม 2557

วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา

(เปิดจองแล้ว)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 5,900 บาท (จากราคาปกติ ) 6,900 บาท

 
Trip
วันที่
10- 11- 12- 13- 14 
กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (เปิดจองแล้ว)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 5,900 บาท (จากราคาปกติ ) 6,900 บาท

 
Trip
วันที่
08- 09- 10- 11- 12 
สิงหาคม 2557 วันแม่ (เปิดจองแล้ว)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 5,900 บาท (จากราคาปกติ ) 6,900 บาท

 
Trip
วันที่
22- 23- 24- 25- 26 
ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช (เปิดจองแล้ว)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 5,900 บาท (จากราคาปกติ ) 6,900 บาท

 
Trip
วันที่
04- 05- 06- 07- 08 
ธันวาคม 2557 วันพ่อ (เปิดจองแล้ว)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 5,900 บาท (จากราคาปกติ ) 6,900 บาท

 
Trip
วันที่
30- 31 ธ.ค. - 01- 02- 03  
มกราคม 2558 วันปีใหม่ (เปิดจองแล้ว)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 6,200 บาท (จากราคาปกติ ) 7,200 บาท

*** เนื่องจากทริปนี้เป็นเทศกาล ปีใหม่ รถออกเดินทางเวลา 18.00 น. ***
 
Trip
วันที่
31 ธ.ค. - 01- 02- 03- 04 
มกราคม 2558 วันปีใหม่ (เต็ม)

- - -โรงแรม จําปาสักแกรนด์ ราคา ลดเหลือ 6,200 บาท (จากราคาปกติ ) 7,200 บาท

*** เนื่องจากทริปนี้เป็นเทศกาล ปีใหม่ รถออกเดินทางเวลา 18.00 น. ***
 


(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
19.00 น.
รับคณะที่จุดนัดหมาย คลิกดูแผนที่จุดนัดหมายได้ที่นี่ ในกรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไป อุบลราชธานี
ท่านสามารถขึ้นรถระหว่างทางได้ตลอดเส้นทาง
วันที่ 2อุบลราชธานี - จำปาสัก - ปากเซ - ปราสาท วัดพู มรดกโลก
06.00 น.
รับประทานอาหาร (มื้อ1) ที่เขื่อนสิรินทร จ.อุบลราชธานี
07.00 น.
ไปยังด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากร จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ทางหลวงหมายเลข 13 ซึ่งเป็นทางหลวงที่สำคัญในลาว และข้ามสะพาน ลาว - ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ สู่เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก ระหว่างทางชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองปากเซ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ2) ณ ห้องอาหารในเมืองปากเซ
14.00 น.
ออกเดินทางต่อเพื่อไปชมปราสาทวัดพ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,600 ปี สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง เชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปถึงก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ชมความโดดเด่นของตัวปราสาทที่สร้างอยู่บนภูเขา และลวดลายแกะสลักนางอัปสรและทวารบาล หน้าบันและทับหลังที่ตามความเชื่อโบราณ ชมบ่อน้ำเที่ยง หรือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และหินบูชายันต์ ภาพสลักตรีมูรติ ร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่ยังหลงเหลือให้เห็นจนกระทั่งทุกวันนี้
16.00 น.
นำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองปากเซ
18.00 น.
ถึง เมืองปากเซ นำทุกท่านเข้าพักที่ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ เป็นโรงแรมเปิดใหม่ ใหญ่ และดีที่สุดในลาวใต้
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ3) ณ ภัตคาร
วันที่ 3 ซากหัวรถจักรไอน้ำ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมรับแสงตะวันของวันใหม่ที่สดใส
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม(มื้อ4) จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเพียงดี ลงเรือหางยาวมุ่งไปยังที่ตั้งของ น้ำตกหลี่ผี บนเกาะดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ สะพานรถไฟของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส และชมน้ำตก หลี่ผที่งดงามและมีพลังุรุ่นแรงไม่แพ้ น้ำตกคอนพะเพ็ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศริมน้ำโขง (มื้อ5) ที่หมู่บ้านหนองขี้นาก
13.30 น.
ออกเดินทางต่อเพื่อไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม ยิ่งใหญ่ เสมือน "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย"
16.30 น.
นำทุกท่านเดินทางกลับมาสู่เมืองปากเซ
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ6) และเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ เป็นโรงแรมเปิดใหม่ ใหญ่ และดีที่สุดในลาวใต้
วันที่ 4น้ำตกตาดฟาน - ปากซอง ไร่ชา กาแฟ - น้ำตกตาดฝาส้วม อุทยานบาเจียง - ช่องเม็ก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ7)
08.00 น.
ออกเดินทางนำทุกท่าน ไปยังเมืองปากซอง เป็นเมืองที่ปลูกชา และกาแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ จากนั้นพาทุกท่านไป ชมน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกคู่แฝด และมีร้านขายกาแฟที่ทุกท่านสามารถ ซื้อกาแฟมานั่งดื่มพร้อมกับชมความสวยงามของน้ำตก ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร จากนั้นก็ไปชม ไร่ชา ไร่กาแฟ และความเป็นอยู่ของผู้คนเมืองปากซอง ชม น้ำตกตาดฝาส้วม ที่ อุทยานบาเจียง
11.30 น.
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ8) ที่อุทยานบาเจียง ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทย ร้านอยู่ติดน้ำตก
13.00 น.
นำทุกท่านออกเดินทางไปแวะช้อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง ที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเงินจากนั้นข้ามโขงกลับช่องเม็ก แวะช้อปปิ้งเที่ยวชมตลาดวังเต่าช่องเม็ก เป็นตลาดชายแดน ไทย - ลาว ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าในตลาด และร้านค้าปลอดภาษี ก่อนนำท่านกลับอุบลราชธานี
15.00 น.
นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองอุบลฯ แวะซื้อของฝาก เช่น แหนม กระดูกหมู, หมูยอ เค็มสัปปะรด หรือ อื่นๆ อีกมากมายที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบล
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ9) ที่ภัตตาคารอาหารเวียดนาม ที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบล เป็นการส่งท้าย
วันที่ 5อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
04.00 น.
เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 0,000 บาท เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ x,xxx บาท เริ่มที่ อุบลฯ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 0,000บาท (พักกับผู้ใหญ่ีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 0,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0,000 บาท
ต่างชาติจ่ายเพิ่ม30 USD
อัตรานี้รวม
 

ค่ารถไป+กลับ กทม. - ลาวใต้ - กทม.
ค่าเอกสารผ่านแดน ไทย และ ประเทศลาว
ค่าโรงแรมที่พัก โรงแรมจำปาแกรนด์ หรือ เทียบเท่า
ค่าอาหารตามรายการ (9 มื้อ)
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเรือ+แพในลาว
ค่ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่น พูดไทยได้
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

ข้อ 1. สำหรับผู้ใหญ่ ใช้ สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ รบกวนแฟกซ์หน้าสำเนามาที่เบอร์ 02 578 6054
ข้อ 2. สำหรับเด็ก ใช้ สำเนาสูติบัตร 1 ใบ รบกวนแฟกซ์หน้าสำเนามาที่เบอร์ 02 578 6054

- วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำเอกสารตัวจริงไปด้วย
    1. บัตรประชาชนตัวจริง
    2. สูติบัตรตัวจริง
    3. ฯลฯ

สิ่งที่ต้องเตรียม..

1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว(บางฤดูการ) 4 ) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข 6) ไฟฉาย

การชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 2,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) อีเมล์ หรือ (Email) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล 4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์  4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน  หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วยค่ะ
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054 หรือ
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ ส่งอีเมล์ info@kookaitravel.com มาที่บริษัท
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์ และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0 เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
  (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
  สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
  รบกวนเขียนรายละเอียด และ ส่งแฟ็กซ์ หรือ อีเมล์ มาที่
  บริษัทๆ จะได้ตรวจยอดการชำระของท่านว่าท่านได้ชำระ
   

ค่าทัวร์ครบแล้ว พร้อมทั้งให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริง

    ไว้เป็นหลักฐาน
เงื่อนไขการให้บริการ
 

กรณี กรุ๊ปเหมา
-- ท่านสามารถเหลือวันเดินทางได้ตามที่ท่านต้องการ

การยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่ามัดจำ 2,000 บาท   ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์    ยกเว้นค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ามัดจำโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้การันตี่ หรือ ได้ชำระไปแล้ว และ ไม่สามารถเอาคืนได้ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ  ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ ใดๆ  อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารภายในประเทศไทยเอง  เพื่อมาร่วมคณะทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ท่านต้องตรวจว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือ เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ท่าน เดินทางออกนอกประเทศ  หรือ เข้าประเทศ หนึ่งประเทศใด บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน  และ จะไม่คืนเงินค่าบริการ
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVE
L (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.