ซัวซะไดย์ กัมพูชา
 
  โปรแกรม CAM01
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
นครวัด - นครธม - บันทายศรี - โตนเลสาบ
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถ พัก 4 ดาว
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ

05 - 07 ธันวาคม 62 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
08 - 10 ธันวาคม 62 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
04 - 06 เมษายน 63 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
11 - 13 เมษายน 63 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
12 - 14 เมษายน 63 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
02 - 04 พฤษภาคม 63 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
04 - 06 กรกฎาคม 63 ราคา 6,100 บาท รวมทุกอย่าง
ข้ามด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ เขมร
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Smiling Hotel (คลิกที่ชื่อโรงแรม)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม ATHCBD02
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน LANMEI AIRLINES (LQ) พัก 4 ดาว
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม - เสียมเรียบ

22 - 24 พฤศจิกายน 62 ราคา 7,999 บาท

13 - 15 ธันวาคม 62 ราคา 7,999 บาท
29 - 31ธันวาคม 62 ราคา 11,999 บาท

30 ธ.ค. - 01 มกราคม 63 ราคา 11,999 บาท
08-10 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 8,999 บาท
21 - 23 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 7,999 บาท
08-10 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 8,999 บาท
13-15, 27-29 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 7,999 บาท
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม BREP01FD
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia (FD) พัก 4 ดาว
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ

01-03, 15-17 พฤศจิกายน 62 ราคา 10,900 บาท

13 - 15 ธันวาคม 62 ราคา 12,900 บาท
29 - 31 ธันวาคม 62 ราคา 14,900 บาท
10 -12 มกราคม 63 ราคา 12,900 บาท
24 - 26 มกราคม 63 ราคา 11,900 บาท

14 -16 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 13,900 บาท
28 - 01 มีนาคม 63 ราคา 12,900 บาท

13 - 15 มีนาคม 63 ราคา 10,900 บาท
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม BREP02FD
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
พนมเปญ - เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาป
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน Air Asia (FD) พัก 4 ดาว
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ

04-06 ตุลาคม 62 ราคา 12,900 บาท

11-13 ตุลาคม 62 ราคา 13,900 บาท
15-17 พฤศจิกายน 62 ราคา 13,900 บาท

29 พ.ย.- 01ธันวาคม 62 ราคา 14,900 บาท
04-06 ธันวาคม 62 ราคา 13,900 บาท
13-15, 27-29 ธันวาคม 62 ราคา 14,900 บาท
29-31ธันวาคม 62 ราคา 15,900 บาท

30 ธ.ค.- 01มกราคม 63 ราคา 16,900 บาท
10-12, 24-26 มกราคม 63 ราคา 14,900 บาท

07-09 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 14,900 บาท
14-16 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 13,900 บาท


 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม BREP03EK
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
พนมเปญ - เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาป
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน Air Asia (FD) พัก 4 ดาว
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ

04-06, 11-13, 25-27 ตุลาคม 62 ราคา 14,900 บาท

15-17 พฤศจิกายน 62 ราคา 14,900 บาท
29 พ.ย.- 01 ธันวาคม 62 ราคา 14,900 บาท

04-06, 13-15, 27-29 ธันวาคม 62 ราคา 14,900 บาท

29-31 ธันวาคม 62 ราคา 15,900 บาท

30 ธ.ค.- 01มกราคม 63 ราคา 16,900 บาท
10-12, 24-26 มกราคม 63 ราคา 14,900 บาทอ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม CAM04
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - พนมเปญ
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถ พัก 4 ดาว
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ