ทัวร์คุนหมิง - สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU)

กลับเมืองไทยบนเส้นทาง คุนหมิง - R3A - กรุงเทพ

บินจากเชียงราย - กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

พัก โรงแรม 4 ดาว อาหารภัตตาคารทุกมื้อ

วันกลับทานข้าว 3 ชาติ (จีน, ลาว, ไทย)

(มี ช้อปปิ้ง ร้านรัฐบาล วันละ 1 แห่ง อาทิ ไข่มุก,ชา,บัวหิมะ,ผ้าไหม,หยก)

คุนหมิง
สิบสองปันนา
เส้นทาง R3a นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกเส้นทางหนึ่ง ที่เชื่อมระหว่างไทย-จีน โดยผ่านประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
และ ชมวิถีชีวิต ของชาวเขาหมู่บ้านต่างๆ เช่น เผ่าแลนแตน หลังจากเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ท่านจะได้สัมผัสดินแดนเก่าแก่ของพี่น้องเผ่าไทยลื้อ ที่สิบสองปันนาที่มีขนบธรรมเนียม
วัฒนะธรรม และ ภาษา คล้ายไทย

***กำหนดการเดินทาง
รบกวนโทรสอบถาม
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1กรุงเทพฯ - คุนหมิง
17.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
19.05 น.
นำท่านเหินฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU742
(บริการอาหารเย็นและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.35 น.
ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพาท่านเข้าสู่ที่พัก KING WORLD HOTEL ตึก A 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เขาซีซาน - ประตูมังกร - วัดหยวนทง -ทะเลสาบเทียนฉือ- WALKING STREET
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่1)
เช้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "เขาซีซาน" (ประตูมังกร) ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน "ประตูมังกร" (หลงเหมิน) สร้างขึ้นในสมัย-ราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น "ประตูแห่งความสิริมงคล" ถ้าผู้ใดได้ลอดผ่านประตูนี้จะประสบแต่ความสำเร็จและโชคดี ตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริม "ทะเลสาบเทียนฉือ" ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ซึ่งบนเขาเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจีนานาพันธุ์ นำชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี ผ่านชมความงามของ "ทะเลสาบเทียนฉือ" และทัศนียภาพเมืองคุนหมิงจากนั้นนำท่านสู่ "วัดหยวนทง" นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านนมัสการ "พระพุทธรูปจำลอง" ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยในสมัยที่ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ที่ภัตตาคาร
บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งใน "WALKING STREET" ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่น อันทันสมัยของประเทศจีน และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของ อิทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ร้องเท้า นาฬิกา พวงกุนแจ ฯลฯ อิสระในการช้อปปิ้ง
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) หลังจากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก KING WORLD
HOTEL ตึก A 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อุทยานป่าหิน - ถ้ำจิ่วเซียง - จิ่งหงษ์ (สิบสองปันนา) - การแสดงโชว์พื้นเมือง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
เช้า
หลังอาหารเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ซึ่งมีรูปร่างต่างๆ ที่แปลกตา น่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บนเนื้อที่กว่า1,200 กว่าไร่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) ที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ชมความงามของ ถ้ำจิ่วเชียง เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 ของสถานที่สำคัญทางธรรมชาติของมณฑลยูนนาน ช่วงแรกล่องเรือชมภายนอกถ้ำ จากนั้นเดินทางเข้าสู่โถงถ้ำ ถ้ำนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 3 - 4 กิโลเมตร ผ่านหุบเหวที่สูงชัน ภายในมีถ้ำต่างๆ มากมาย เป็นธรรมชาติที่งดงามและเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือตอนกลางของถ้ำมีลำน้ำทั้งสาย ตกลงมาจากหน้าผาสูง โดยแยกเป็น 2 สาย ซึ่งชาวคุนหมิงเรียกว่า น้ำตกผัวเมีย เป็นน้ำตกที่ใหญ่และตกอยู่กลางระหว่างถ้ำ เป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก
จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงอาคารภายในประเทศเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง
16.45 น.
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานจิ่งหง (สิบสองปันนา) โดย เที่ยวบินที่ MU851
17.35 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานจิ่งหง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) หรือ ชื่อทางการคือ จิ่งหง ( Jinghong ) นั้นนับเป็นเมืองที่หลายๆเคยได้ยินชื่อเสียงกันมานานแล้ว หากแต่ในอดีตนั้น การเดินทางยากลำบากมากนัก จึงมิค่อยมีใครอยากเดินทางมาเที่ยวกันที่นี่ บางท่านาจเรียกได้ว่าดินแดนสิบสองปันนาก็ได้ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าบรรพบุรุษไทยของเราแต่เดิมนั้น อพยพมาจากที่นี่ ซึ่ง ถ้าใครมาที่นี่ก็พอจะทราบได้ครับ ว่า ชาวไตลื้อ มีลักษณะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี คล้ายคลึงกับไทยเรามาก ยิ่งถ้า คนไทยตอนเหนือ ยิ่งส่งภาษากันรู้เรื่อง เพราะพื้นฐานภาษาใกล้เคียงกันมาก
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารมื้อพิเศษ (มื้อที่ 6) พร้อมชมการแสดงโชว์พื้นเมือง ที่ ไตลื้อโชว์ ที่นี่มี โชว์การแสดงต่างๆ ของไทยลื้อ ทั้ง เต้นรำ ฟ้อนรำ และ เป่าขลุ่ยน้ำเต้า
นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ที่โรงแรม Hua Fa Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านจะออกมาเดินเล่นชมเมืองยามราตรีจะมีคนพลุกพล่านมากที่สุดในย่านช้อปปิ้ง
วันที่ 4สิบสองปันนา - กาหลั่นป้า - นั่งกระเช้า - ภูเขาลิง - สวนป่าดงดิบ - โชว์ชุด พาราณสี
07.00 น.
ตื่นเช้ารับบรรยากาศอันสดชื่น
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ที่โรงแรม
เช้า
นำท่านชม ไฮไลท์ ของชาวไทลื้อนั่นคือ วัดกาหลั่นป้า หรือ วัดมหาสุทธาวาส นั่นเอง ซึ่งเป็นวัดไทลื้อ โบราณ ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่รองลงมามีพระพุทธรูป เล็กๆเรียงรายอีกหลายองค์ ตัวอุโบสถนั้นก่อสร้างด้วยไม้ ไม่มีการตอกเข็มแต่จะเป็นการวางเสาไม้บนแท่นหินแทน ซึ่ง นับเป็น หลักการปลูกสร้างของชาวไทลื้อปรกติภายในมีการเขียนลวดลายด้วยวิธีแบบเสตนซินแต่ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตัววัดมีเครื่องหลังคาเป็นจั่วหลายจั่วซ้อนลดหลั่นกันสวยงามเลยทีเดียวในบรรยากาศที่เงียบสงบ ถึงแม้ภายนอกนอกจะมีผู้คนเดินไปเดินมาก็ตามแต่เมื่อเราเข้ามาภายในวัดแล้ว ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปทันที สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ในเมืองเชียงรุ้ง
นำท่านเดินทางเลียบแม่น้ำโขง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง นั่งรถไฟฟ้าชมศูนย์วิจัยลิง หรือที่เรียกว่า ภูเขาลิง ซึ่งมีลิงพันธ์ต่างๆ มากมาย รวมทั้งชมลิงเผือกชื่อ "เจินเจิน" ซึ่งหาดูได้ยาก ชมสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนา อาทิ พระบรมธาตุจอมหมอก(ปัจจุบันไม่มีการบูรณะทำให้เก่าตามกาลเวลา) ตามประวัติเจดีย์แห่งนี้มีชื่อเสียงสำหรับคนไทย มาตั้งแต่โบราณกาล ชมบ่อน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง
รับประทานอาหาร(มื้อที่8)ที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม "สวนป่าดงดิบ" ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด นำท่านชม "การแสดงสัตว์" แสนรู้มากมาย มากความสามารถ สัมผัสธรรมชาติของสัตว์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯ และนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ
เย็น
รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่9) จากนั้นพาท่านชม การแสดงชุดอลังการชื่อชุด พาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Hua Fa Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 5เชียงรุ้ง, สิบสองปันนา (จีน) - หลวงน้ำทา (ลาว) - เชียงของ (ไทย) *** ทานอาหาร 3 ชาติ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ10) สิบสองปันนา (จีน)
07.00 น.
ออกเดินทางจากเมืองเชียงรุ้ง ถึงบ่อเต็น-บ่อหาญ ชายแดนลาว-จีน และ เข้าสู่ประเทศลาว โดยเส้นทาง R 3 A
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร (มื้อ11) เมืองหลวงน้ำทา (ลาว)
17.00 น.
ถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ไทย)
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อ12)
18.30 น.
เดินทางต่อไปที่สนามบินจังหวัดเชียงรายเพื่อเดินทางกลับ
21.55 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3257
23.15 น.
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ…
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 24,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 23,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี22,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม4,000 บาท
หมายเหตุ
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน ค่าประกันภัยเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
อัตรานี้รวม
 

แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง แจกให้ ณ วันที่ออกเดินทาง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แถมหมวกกุ๊กไกคลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก แจกให้ วันแรกที่ ปักกิ่ง ประเทศจีน
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม. - คุนหมิง - จิ่งหงส์ , เชียงราย - กทม.
1. กทม. - คุนหมิง (MU742)
2. คุนหมิง - จิ่งหงส์ (MU851)
3. เชียงราย - กทม. (FD 3257) ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินไทย, คุนหมิง, จิ่งหงส์
ค่าเอกสารผ่านแดน จีน, ลาว, ไทย
ค่าโรงแรมที่พักระดับ (4 ดาว) 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารทุกมื้อ 12 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU)
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม สายการบินแอร์เอเชีย (FD) บินภายในประเทศไทย
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าทำวีซ่าด่วน คนไทย และ คนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให
ค่าน้ำหนักเกิน กรณี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง เกิน 20 กิโลกรัม สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU)
ค่าน้ำหนักเกิน กรณี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง เกิน 15 กิโลกรัม สายการบินแอร์เอเชีย (FD) บินภายในประเทศไทย

ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน (เฉพาะคนไทย) ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายใน 20 วัน
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

เงื่อนไขการให้บริการ
 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋ว จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ถ้ากรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
2.1 กรณี กรุ๊ปเหมา
2.1.1 ท่านสามารถเหลือวันเดินทางได้ตามที่ท่านต้องการ
2.1.2 กรุ๊ปเหมาของท่านมีเหตุจำเป็นต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, เวลา, ชื่อและนามสกุล บนตั๋วเครื่องบิน หากสายการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าใช้จ่ายใช้ในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.