มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

(ช้อปปิ้ง วันละ 1 แห่ง มีไข่มุก, ชา, บัวหิมะ, ผ้าไหม, หยก)

 เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

มาเก๊า (Macau) ดินแดนสองวัฒนธรรมจีนโปรตุเกส มาเก๊า ในภาษาจีน เอ้าเหมิน แปลว่า ปากอ่าว ท่าเรือของมาเก๊ามีความปลอดภัยและมีบทบาทสำคัญเป็นเวลาหลายศตวรรษในฐานะที่เป็นที่พักพิง ของผู้ที่แล่นเรือสัญจร ไปมาและเป็นที่หลบภัยของพวกที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น ชื่อ มาเก๊า ถือกำเนิดมา จากพระนามของเทพธิดาของจีนว่า อาม่า ซึ่งเป็นที่เคารพ สักกาะระของชาวประมงในบริเวณทะเลจีนใต้ ศาลเจ้าวัดอาม่าได้ถูกสร้างขึ้นในยุคแรกเริ่ม บริเวณปากอ่าวนั่นเอง และเมื่อชาวโปตุเกสได้เดินเรือ มาถึงมาเก๊า ดินแดนนี้มีชื่อทีคนจีนเรียกกันอยู่ก่อนว่า คาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว เมื่อโปตุเกสอพยพมา ตั้งถิ่นฐานในช่วงปี ค.ศ. 1554 - 1557 ดินแดนนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อคาบสมุทรนี้เป็น อามาเก๊า ที่เพี้ยนเป็น มาเก๊าในปัจจุบัน
 
มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นพอลล์ - วันอาม่า - VENETIAN - นั่งเรือเฟอร์รี่ไปฮ่องกง -
VICTORIA PEAK - REPULSE BAY - NATHAN shopping - นั่งเรือเฟอร์รี่ไปจูไห่ -
อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดก๋งเป่ย - Lover Road - จูไห่ - เซินเจิ้น - หน้าต่างโลก พร้อมโชว์ -
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - อิสระช้อปปิ้งที่หลอหู - อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดตงเหมิน - สนามบินเซินเจิ้น

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
Trip
วันที่
04-05-06-07  
กรกฎาคม2552วันอาสาฬหบูชา(เปิดจองแล้ว)

 

ราคา 20,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง พักโรงแรม 4ดาว
 
Trip
วันที่
22-23-24-25  
ตุลาคม2552วันปิยะ(เปิดจองแล้ว)

 

ราคา 20,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง พักโรงแรม 4ดาว
 
Trip
วันที่
04-05-06-07  
ธันวาคม2552วันพ่อ(เปิดจองแล้ว)

 

ราคา 20,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง พักโรงแรม 4ดาว
 
Trip
วันที่
10-11-12-13  
ธันวาคม2552วันรัฐธรรมนูญ(เปิดจองแล้ว)

 

ราคา 20,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง พักโรงแรม 4ดาว
 
Trip
วันที่
31 ธค. - 01-02-03  
มกราคม2553วันปีใหม่(เปิดจองแล้ว)

 

ราคา 21,900 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง พักโรงแรม 4ดาว
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1กรุงเทพฯ-มาเก๊า -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เช็นพอลล์ - วัดอาม่า -VENETIAN (-/L /D)
04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ต่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D & E สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านก่อนออกเดินทางในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.00 น.
ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เชีย เที่ยวบินที่ FD 3600
10.30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาคณะพัก
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) จากนั้นพาคณะเที่ยวชมเกาะมาเก๊า
นำท่านชมรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด แสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่น
บูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) นับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าที่ทุกคนจะต้องขอไปเยือน โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน ตะวันออกต่อมาใน ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหลัง คงเหลือเพียงประตูหน้า และบันไดทางเข้าเท่านั้น ปัจจุบันได้รับการเสนอชื่อแก่องค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย นำท่านชมวัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของ มาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN ฯลฯ
จากนั้นนำเดินทางสู่ THE VENETIAN RESORT คาสิโนแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า ที่รวมเอาบรรยากาศของคาสิโนในลาสเวกัส และบรรยากาศของการล่องเรือในเวนิส มาไว้ในที่แห่งเดียว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การเสี่ยงโชคนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ เลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิส และสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ลำคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เลือกช็อปปิ้งสินค้าแบร์นเนมมากมายทั้ง CHANNEL, GUCCI, LOUIS VUITTON และแบรนด์ดังอีกมากมาย รวมทั้งความบันเทิงภายในโรงแรมอีกมากมายตลอดทางเดิน…
ค่ำ
 นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก Emperor Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2นั่งเรือไปฮ่องกง- VICTORIA PEAK- REPULSE BAY-NATHAN shopping - นั่งเรือไปจูไห่ (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังจากนั้นนำท่านสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ นำท่านชมฮวงจุ้ยเก้ามังกรและทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงที่ VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดบนเกาะฮ่องกง ที่จะทำให้คุณได้เห็นทัศนียภาพทั้งหมดของเกาะฮ่องกง นำคณะสู่ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกง รีพัลส์ เบย์ (REPULSE BAY) ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตาม
เรือรบอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ที่ส่งมาปราบปรามโจรสลัดท้องถิ่น หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "อ่าวน้ำตื้น" ชายหาดที่สวยงาม และเป็นชายหาดเดียวที่คนฮ่องกงนิยมมาว่ายน้ำ สักการะเจ้าแม่กวนอิมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวฮ่องกง ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคลาภและการงาน,เจ้าแม่ทับทิม, บันไดแห่งชีวิต รวมทั้งสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเราข้ามสะพานไปหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี นอกจากนี้ยังมีหินบุพเพสันนิวาส เพื่อให้คนทั่วไปขอคู่ครอง และอิสระให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย
จากนั้นนำท่านสู่อิสระแห่งการช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าถูกใจ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงที่รวบรวมสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ทั้งสินค้าแบร์นเนม และสินค้าทั่วไป เช่น น้ำหอม วีดีโอเกมส์ เครื่องประดับต่างๆ…
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่จู่ไห่โดยเรือเฟอร์รี่ เมื่อถึงจู่ไห่แล้วพาคณะท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักที่ Zhuhai 2000 Hotel 4ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดก๋งเป่ย-Lover Road-จูไห่-เซินเจิ้น-หน้าต่างโลก พร้อมโชว์ (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
พาท่านเที่ยวชมแบบซิตี้ทัวร์เมืองจูไหชม Lover Road ถ่ายรูป กับถนนที่มีความสวยงามเช่นนี้ และยังอาจพบเห็น คู่รัก หนุ่ม-สาว ที่มาเดินเที่ยวกันอีกด้วย ชมรูปปั้น สาวงาม "หวีหนี่" สัญลักษณ์แห่งเมืองจูไห่ นำท่านช้อปปิ้งยังศูนย์การค้าใต้ดิน ที่ " ตลาดก๋งเป่ย " ศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้ามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิ สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 2- 3 ชั่วโมง
ถึงเซินเจิ้นนำท่านชมเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน จึงได้พัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว จากนั้น นำท่านสู่หน้าต่างโลก ชมสิ่งสำคัญต่างๆของโลก เช่น หอไอเฟล ประตูชัย ทัชมาฮาล น้ำตกไนเองการ่า พระราชวังแวร์ซาย ปิรามิด เป็นต้น จากนั้นให้ท่านชมการแสดงแสงสีเสียง แสดงโดยนักแสดงจากนานาชาติ ท่านจะประทับใจกับการแสดง ตื่นเต้นกับฉากและเครื่องแต่งกายของนักแสดงที่สวยงามอลังการ ซึ่งแต่ละฉาก จะประกอบด้วยนักแสดงนับร้อย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก New Century Plaza 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-อิสระช้อปปิ้งที่หลอหู-อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดตงเหมิน-ส่งไปสนามบินเซินเจิ้น-กลับกรุงเทพฯ (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ เมืองเซินเจิ้นมีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้ชมมาตั้งแต่ปี 1988
จากนั้นนำท่านสู่ Lowu Center หรือมาบุญครองเซ็นเตอร์ ของเซินเจิ้น แหล่งช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเมืองเซินเจิ้นที่รวบรวมสินค้าไว้ทุกประเภท อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ทั้งสินค้าก็อปปี้หลากหลายระดับ และหลากหลายยี่ห้อ ทั้งสินค้าแบบเกรด A และแบบเกรด B ให้ท่านได้ท่านได้เลือกซื้อหา และต่อราคากันได้อย่างจุใจ และเพลิดเพลิน...
เที่ยง
รับประทานอาหาร (มื้อที่10)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านตลาดเก่า ตลาดตงเหมิน ซึ่งมีร้านขายสินค้าขนาดเล็กรวมกันอยู่มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถต่อรองราคาสินค้าได้ อาทิเช่น เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เข็มขัด , นาฬิกา , เครื่องสำอาง , กิ๊ฟช็อป ฯลฯ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) เมื่อได้เวลาอันสมควรพาคณะท่านเดินทางสู่สนามบินเซิ้นเจิ้น
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
23.20 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3623
01.15 น.
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ…
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 20,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 20,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี19,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม4,000 บาท
หมายเหตุ
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่ ท่านละ 1 ใบ (คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
แถมกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ คลิกดูรูปกระเป๋าเดินทาง
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับคนไทย
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าเอกสารผ่านแดน
ค่าภาษีสนามบินไทย, มาเก๊าและเซิ้นเจิ้น
ค่าโรงแรมที่พักระดับ (4 ดาว) 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าเรือเฟอร์รี่ไปฮ่องกง
ค่าเรือเฟอร์รี่ไปจู่ไห่
ค่าอาหารทุกมื้อ 11 มื้อ และน้ำดื่ม ที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าทำวีซ่าด่วน คนไทย และ คนต่างชาติ
ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าน้ำหนักเกิน กรณี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง เกิน 15 กิโลกรัม (ประมาณ 165 บาท/ 1 กิโลกรัม)
ค่ากระเป๋าเดินทางมากกว่า 1 ใบ ทางสายการบินคิด 50 บาท / ใบ (กรณีที่ลูกค้าโหลดกระเป๋าเดินมากกว่า 1ใบ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน (เฉพาะคนไทย) ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายใน 20 วัน
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

เงื่อนไขการให้บริการ
 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋ว จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ถ้ากรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
2.1 กรณี กรุ๊ปเหมา
2.1.1 ท่านสามารถเหลือวันเดินทางได้ตามที่ท่านต้องการ
2.1.2 กรุ๊ปเหมาของท่านมีเหตุจำเป็นต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, เวลา, ชื่อและนามสกุล บนตั๋วเครื่องบิน หากสายการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าใช้จ่ายใช้ในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำ
ที่พักโดยตรง หรือ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่คืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.