อียิปต์ - ไคโร - อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน
พัก 5 ดาว

ท่องดินแดนฟาโรห์ - คลีโอพัตรา- เมืองไคโร - เมืองอเล็กซานเดรีย
อเล็กซานเดรีย-สุสานฝังศพใต้ดิน-ปอมเปย์พิลลาร์-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด
ไคโร-เมมฟิส-ซัคคาร่า-มหาปิรามิดกีซ่า-พิพิธภัณฑ์อียิปต์-สุเหร่าโมฮัมมัดอาลี
ล่องเรือแม่น้ำไนล์-โชว์ระบำหน้าท้อง-ล่องเรือเฟลุกกะ

 เดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ปแอร์ (MS)

ขอเชิญท่องเที่ยว ณ ประเทศสาธารณรัฐอียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยะธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์
ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของฟาโรห์ ชมมหาปีรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
 
เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิด ในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์
เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่
สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร
ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของที่ระลึกต่างๆ ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงาม
ล่องเรือบนแม่น้ำไนล์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำและชมการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจบนเรือ
เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ย้อนยุคไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชของกรีก และเป็นเมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ปกครองประเทศอียิปต์, สุสานโรมันใต้ดิน, สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

***กำหนดการเดินทาง
Trip วันที่  
รบกวนโทรสอบถาม
(เปิดจองแล้ว)
 
หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัว สามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q สายการบินอียิปต์แอร์ ( MS) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2ไคโร-อเล็กซานเดรีย-สุสานฝังศพใต้ดิน-ปอมเปย์พิลาร์-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด
01.10 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
06.15 น.
เดินทางถึง กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ (เวลาของกรุงไคโรช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศไป
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) พร้อมทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
08.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองตากอากาศอันลือชื่อริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
11.00 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ปรับปรุงขยายเมืองเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ คือเมืองอเล็กซานเดรีย และเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่ง
อเล็กซานเดรีย (Catacomb)
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้นชม เสาปอมเปย์พิลาร์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด ณ ภัตตาคาร Fish Bono (มื้อที่2)
14.00 น.
นำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทำนุบำรุงต่อเติม
จากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Alexandria Library ซึ่งเป็น ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก ปัจจุบันมีหนังสือราว 8 ล้านเล่ม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Sheraton Montazah Hotel โรงแรมระดับห้าดาว***** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Alexandrina Restaurant (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินชมริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยามค่ำคืนกับคนรู้ใจ

วันที่ 3อเล็กซานเดรีย - กรุงไคโร - มหาปิรามิด
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงไคโร ระหว่างทางท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่อยู่ในความโล่งเตียนของตันไม้มีชาวพื้นเมืองวางแผงขายผลไม้
เป็นระยะและบางส่วนก็มีต้นไม้ใหญ่เป็นบางส่วนสลับกันไป จนถึงตัวเมืองไคโร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Peace I (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองกีซ่า เพื่อชม "มหาปีรามิด" 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และใช้แรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่านไปได้ ชมตัว "สฟิงซ์" ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ทำหน้าเป็นยามเฝ้าสุสานแห่งฟาโรห์ ซึ่งเชื่อกันว่าหน้าของสฟิงค์ก็คือหน้าของฟาโรห์นั้นเอง ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมโรงงาน "กระดาษปาปีรุส" ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆ หลายยี่ห้อ
เย็น
รับประทานอาหารไทย ณ ห้องอาหารบัวขาว (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ The Inter Continental Hotel โรงแรมระดับห้าดาว***** หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเที่ยวชมกรุงไคโรในยามค่ำคืน
วันที่ 4เมมฟิส-ซัคคาร่า-พิพิธภัณฑ์อียิปต์-ล่องเรือเฟลุกกะ-ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมเป็นทิวแถวตลอดสองข้างทาง จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันคือเมืองซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hard Rock Cafe (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อเป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด และชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ ทั้ง 11 พระองค์ (อัตราค่าเข้าชมห้องมัมมี่ไม่รวมอยู่ในรายการ ท่านใดต้องการเข้าชมกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่อติดต่อซื้อบัตร ราคาท่านละ 20 US$) ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่างๆ รถศึกเก้าอี้บังลังค์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บน
เก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี

17.30 น.
นำท่านเที่ยวชมความงดงามของแม่น้ำไนล์ โดยการนั่ง เรือใบเสาเดี่ยวแบบสมัยโบราณ ที่ใช้แรงลมในการให้เรือแล่นไปตามสายน้ำ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุกกะ (Felucca)
19.30 น.
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ (มื้อที่ 9) ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชมและร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ประกอบดนตรี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ The Inter Continental Hotel โรงแรมระดับห้าดาว***** หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี-ช๊อปปิ้งตลาดข่านเอลคาริลี่-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) ลังอาหารนำท่านชมกรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 22 ล้านคน ซึ่งถือว่าเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำมุสลิม ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด จากจุดนี้ท่านสามารถมองวิว หรือถ่ายรูปมุมสูงของกรุงไคโรได้ชัดเจน ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส
13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Soyare (มื้อที่11) หลังอาหารอิสระให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอลคาริลลี่ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
18.30 น.
รับประทานอาหารจีน ณ ภัตตาคาร Great Wall (มื้อที่12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร
22.40 น.
เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS 960
วันที่ 6สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
12.00 น
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ xx,xxx บาท รวมทุกอย่าง
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี xx,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่ีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ่xx,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มx,xxx บาท

 

อัตรานี้รวม
 

แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูรูปกระเป๋าเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่าวีซ่าแบบ Single Tourist (Upon on Arrival)
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ ยกเว้น ค่าเข้าชมห้องมัมมี่,
ค่าขี่อูฐ เพื่อถ่ายรูปที่ มหาปิรามิด
ค่าพาหนะท้องถิ่นปรับอากาศ, ค่าเรือเฟลุกกะ นำเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ
ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าทำวีซ่าด่วน คนไทย และ คนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าน้ำหนักเกิน กรณี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง เกิน 20 กิโลกรัม
ค่าทิปให้กับพนักงานยกกระเป๋า, คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ต้องให้ตามธรรมเนียมของ
ประเทศอียิปต์ประมาณ 25 US$ ต่อท่าน**

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)
4. วีซ่า UPON ARRIVAL

เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายใน 20 วัน
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
เงื่อนไขการให้บริการ
 


 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.