อินโดนีเซีย - บาหลี 5วัน 4คืน

วังสุลต่าน - พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วัดพรามนันต์ - เกาะบาหลี - วัดทามาอยุน (เม็งวี) - ทานาลอท - บารองด๊านซ์
คินตามณี - เทมภัคศิริงค์-ทุ่งนาขั้นบันได-อูบุด-คูต้า-เซนเตอร์

 เดินทางโดยสายการบิน Garuda Indonesia (GA)


วังสุลต่าน พระราชวังอันสวยสดงดงามของ กษัตริย์ องค์สุดท้าย
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดสร้างจากหินภูเขาไฟ
วัดพรามนันต์ มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู
เกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดินท่านจะได้พบกับการแสดงพื้นเมือง ระบำบาร็อง ขนานแท้และดั้งเดิมของบาหลี
ทานาลอท จุดชมวิวที่งดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลที่ยิ่งใหญ่ตัดกับโขดหิน และคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าหาชายฝั่ง
คินตามานี วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสียง


***กำหนดการเดินทาง
 
Trip วันที่   รบกวนโทรสอบถาม ราคา xx,xxx บาท (เปิดจองแล้ว)
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า-เดนพาซาร์ (บาหลี) (-/-/-)
13.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 สายการบินการูด้า แอร์เวย์ (GA) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
15.10 น.
นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
(มีอาหารบริการบนเครื่อง)
18.35 น.
ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
19.40 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA 416
22.25 น.
เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยวงมาลัยดอกไม้หอมของชาวบาหลีที่สนามบิน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ASTON DENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 บารองด๊านซ์ -ทะเลสาบเบดูกัลป์ -วัดเบราตาน -สวนสวรรค์อุรุดานู -สวนลิง -
โรงงานกาแฟ - วัดเม็งวี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางไปยัง " หมู่บ้านบาตูบูรัน" ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี "บารองด๊านซ์" ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า เทพเจ้าแห่งความดีและรังคา วิญญาณร้ายระบำกริช การแสดงวง"เมกกะสันลัน" มโหรีของบาหลี และเรื่องราวน่าสนุกสนานเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าเรื่องราวต่างๆ
หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา จากนั้นนำท่านชม สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้, ต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่วัดเบระตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ วัดริมทะเลสาบ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ KEDATAN ชมป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ และอุทยานลิงที่ KEDATAN ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุม กันที่วิหาร (กรุณา ระวัง แว่นตา, ปากกา, หมวกด้วย ห้ามลูบหัวลิง โดยเด็ดขาด)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (มื้อที่ 2)
.บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกสิ้นค้าจากโรงงานกาแฟ
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทัศนียภาพสองข้างทาง การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงรายแบบทำนาขั้นบันได ผ่านชม " ปุระ" อันงดงามของบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayun พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอยุน(เม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์ห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีสร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักยาม
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมหาดจิมบาลัน (มื้อที่ 3)
(เมนูพิเศษ : ลิ้มรสอาหารซีฟู๊ด )
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ASTON DENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 โรงงานผลิตผ้าบาหลี - คินตามณี - เทมภัคศิริงค์ - อูบุด - คูต้า เซ็นเตอร์ (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติกชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก หลังจากนั้นเดืนทางไปหมู่บ้าน Mas ชมการแกะสลักไม้ Sandra Wood และขั้นตอนการทำไม้แกะสลัก เป็นงานฝีมือ ก่อนเดินทางขึ้นสู่ คินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
บ่าย
นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของมวลเทพเจ้าต่างๆ ทะเลสาบกูนุง บาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ดาเนา บาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นคือ กูนุง บาตูร์ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร หลังจากนั้นเดินทางสุ่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารจากนั้นนำท่านชมความงามของ ช้อปปิ้ง ย่านอูบุด -คูต้า เซ็นเตอร์
18.20 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย GA 255
18.30 น.
เดินทางถึงเมืองยอร์กยาการ์ต้า ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 วังสุลต่าน- พระราชวังวอเตอร์พาเลซ- วัดพรามนันต์ -บุโรพุทโธ - ถนนมาริโอโบโร่ (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 7)
จากนั้นนำท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ ละอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิต นำท่านเดินทางสู่ ชมวัดพรามนันต์มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดูและเรื่องรางของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 8)
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สิ่งมหัจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็นมรดกดลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใช้หินจำนวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนมาริโอโบโร่
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ9)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5 ยอร์กยาการ์ต้า - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
เช้า
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน รับประทานอาหารเช้า ( อาหารกล่อง) (มื้อที่ 10)
07.15 น.
ออกเดินทางจากสนามบินยอร์คยาการ์ต้าสู่สนามบินจาร์การ์ต้า โดยสายการบินการูด้า
เที่ยวบินที่ GA 203
08.20 น.
เดินทางถึงสนามบินจาร์การ์ต้า แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เดินทางสู่กรุงเทพ
10.30 น.
เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 866 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
14.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 22,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 22,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 21,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ
ซีฟู๊ดบนหาดจิมบาลัน
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสารการบิน การูด้า แอร์เวย์ (GA)
ค่าที่โรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอาหาร 10 มื้อ ที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
มัคคุเทศก์ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น บริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจำนวนและพิกัด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น ( 3 US ต่อคน ต่อวัน)

เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

สิ่งที่ต้องเตรียม..

1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) ยาประจำตัว 4) เครื่องคิดเลข
เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดิน 20 วันก่อนเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา : ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่ : 093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
     
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล 4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์   4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา : สี่แยกวังหิน   หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่ : 214 1 28566 3   รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
        โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ    
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์ และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา : ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่ : 008 0 05443 0 เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
  (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
     
  สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
  รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

    ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
    ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ
 

1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล, การขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันเครื่องบินมีการปรับขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.