เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

บาหลี ...อัญมนีแห่งมหาสมุทรอินเดีย

อิ่มเอมวัฒนธรรมล้ำค่า...เพลิดเพลินตา สินค้าพื้นเมือง

เดนพาซาร์ (บาหลี) - วิหารอูลูวาตู - ระบำบารองด๊านซ์ - หมู่บ้านท๊อปบาติก
ภุเขาไฟคินตามณี - ทะเลสาบกูนุงบาตูร์ - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน
อูบุด - วัดเม็งวี -วิหารตาทานาลอท - ช้อปปิ้งคูต้าเซนเตอร์

 เดินทางโดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย (GA)  


เกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดินท่านจะได้พบกับการแสดงพื้นเมือง ระบำบาร็อง ขนานแท้และดั้งเดิมของบาหลี
ทานาลอท จุดชมวิวที่งดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลที่ยิ่งใหญ่ตัดกับโขดหิน และคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าหาชายฝั่ง
คินตามานี วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสียง

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ - จาการ์ต้า - เดนพาซาร์ (-/-/-)
12.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้า
อินโดนีเซีย (GA)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
14.00 น
ออกเดินทางสู่จาการ์ต้าโดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
17.35 น.
ถึงสนามบินจาการ์ต้า, เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ เดนพาซ่าร์ (บาหลี)
19.55 น.
ออกเดินทางต่อสู่ เกาะบาหลี โดยเที่ยวบินที่ GA 416
22.40 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง บาหลี ตั้งอยู่เกือบ กึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคน ท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะ บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS RIVERVIEW RESORT KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า (บริการท่านด้วยแซนด์วิชไก่ และน้ำดื่ม)
วันที่ 2 ระบำบาร็องด๊านซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - ศูนย์หัตถกรรม - ภูเขาไฟบาตูร์ (คินตามนี) - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - PLANET HOLLYWOOD (B/L/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่น ยามเช้าแรกของเมืองสวรรค์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็องด๊านซ์ เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละคร บาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้าที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะที่บาหลีเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์หัตถกรรม ท่านจะได้พบกับ ภาพจิตรกรรมต่าง ๆ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี อาทิเช่น ซูจอจอนนอ , เฮินดรา กูนาวัน และอัฟฟันดี ซึ่งต่างแสดงออกถึงความต้องการเอกราช และเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคม ... นำท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของ ภูเขาไฟ บาร์ตูร์
หมู่บ้านคินตามานี
ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้นๆ "ภูเขาไฟบาร์ตูร์" (หรือที่คนไทยคุ้นกันในชื่อ "ภูเขาไฟคินตามานี") นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ... จากนั้นนำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) ตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน แม่น้ำจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ " ตลาดปราบเซียน " สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง นำท่านสู่ Duty Free ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด รวมทั้งสินค้าในร้าน Planet Hollywood ซึ่งจำหน่ายสินค้าในเครือฮอลลีวู๊ด มากมาย (อิสระอาหารเย็น)
ค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ HARRIS RIVERVIEW RESORT KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาปบราตัน) - วัดอูลันดานู -สวนวานร -ทานาล้อต-ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ (B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 3) นำท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมากนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี "เทือกเขาเบดูกัล" ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ นำท่านชม วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายน้ำ ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ… ระหว่างทางให้ท่านได้พบกับฝูงลิงอันน้อยใหญ่ ณ MONKEY LAND ซึ่งท่านจะได้พบกับความน่ารักของบรรดาลิงน้อย ใหญ่ต่าง ๆ พร้อมบรรยากาศธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 4)
นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน ตานะห์ล็อต สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุด ๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตกจึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำสมาธิสาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจ
จึงมาศึกษาศาสนากับท่านสร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมากจึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ล็อต หรือ"ดินแดนในทะเล" นำท่านเดินทางสู่ คูต้า เซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่นROXY/ VERSACE/ POLO/ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 5) ณ ชายหาดจิมบาลัน (JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเล ท่านกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
ค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ HARRIS RIVERVIEW RESORT KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เดนพาซาร์ - จาการ์ต้า - กรุงเทพ (-/-/-)
05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
06.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ (แวะต่อเครื่องที่จาการ์ต้า) เที่ยวบินที่ GA 401
07.15 น.
ถึงสนามบินจาการ์ต้า
09.30 น.
ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 866
13.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ xx,xxx บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี xx,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่ีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี xx,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม x,xxx บาท
อัตรานี้รวม
 

แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง แจกให้ ณ วันที่ออกเดินทาง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แถมหมวกกุ๊กไกคลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก แจกให้ วันแรกที่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสารการบิน การูด้า อินโดนีเซีย (GA)
ค่าที่โรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าอาหาร 5 มื้อ ที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
มัคคุเทศก์ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น บริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจำนวนและพิกัด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปไกด์, คนรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ( ประมาณ 500 - 700 บาท / ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด

เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

สิ่งที่ต้องเตรียม..

1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) ยาประจำตัว 4) เครื่องคิดเลข
เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดิน 20 วันก่อนเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา : ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่ : 093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
     
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล 4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์   4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา : สี่แยกวังหิน   หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่ : 214 1 28566 3   รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
        โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ    
ชื่อบัญชี : นางสาว จรุงศรี วจนะกุล เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์ และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา : ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่ : 008 0 05443 0 เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
  (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
     
  สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
  รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

    ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
    ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ
 

1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล, การขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจลเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
4. การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 200 เหรียญ / ท่าน)
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้
ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
6. กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),
กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.