โปรแกรมท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน

กทม.-หนองคาย-หลวงพระบาง-บ่อเต็น-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)

7 วัน 6 คืน (เดินทาง ไป รถ - กลับ รถ)


เป็นอีกเส้นทางที่เชื่อมระหว่างไทย-จีน โดยผ่านประเทศลาว นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทาง R3a ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และ ชมวิถีชีวิต ของชาวเขาหมู่บ้านต่างๆ เช่น เผ่าแลนแตน หลังจากเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ท่านจะได้สัมผัสดินแดนเก่าแก่ของพี่น้องเผ่าไทยลื้อ ที่สิบสองปันนาที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรม และ ภาษา คล้ายไทย
***กำหนดการเดินทาง
รบกวนโทรสอบถาม
 

 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ-หนองคาย
18.00 น.
คณะพร้อมกัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย ตรงถนนแจ้งวัฒนะ ออกเดินทางจาก กทม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อมุ่งหน้าไป จังหวัดหนองคาย
วันที่ 2
หนองคาย-เวียงจันทร์-หลวงพระบาง
06.00 น.
ถึง จ.หนองคาย บริการอาหารเช้า (มื้อ1)
07.00 น.
ทำพิธีการผ่านแดนและเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หลังจากนั้นชมประตูชัยสถาปัตยากรรมผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว, นมัสการพระธาตุหลวง พระธาตุที่สวยงามและ ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว ได้เวลาสมควรเดินทางต่อไปหลวงพระบาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ2)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ3) พักโรงแรมมโนลักษณ์ หรือ เทียบเท่า เที่ยวเมืองหลวงพระบาง และตลาดยามราตรี ตามอัธยาศัย
วันที่ 3
ตักบาตรข้าวเหนียว-พระธาตุภูสี-พระราชวังเจ้ามหาชีวิต-วัดเชียงทอง
06.00 น.
ชมและร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีลาว ซึ่งจะมีพระภิกษุ - สามเณรออกมาบิณฑบาตเฉพาะข้าวเหนียวส่วนอาหารจะมีชาวบ้านนำไปถวายที่วัด
07.00 น.
เที่ยวชมตลาดเช้า
07.45 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อ4)
08.20 น.
นมัสการพระธาตุจอมภูสี องค์พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัวสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 80 เมตร มีบันไดทางขึ้น 365 ขั้น (1 ปี) สองข้างทางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ จำปาลาว (ลั่นทม) ดอกไม้ประจำชาติลาว ชมทัศนียภาพเมืองหลวงพระบางยามเช้า, เที่ยวชมพระราชวังหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 ยกเป็นหอ
พิพิธภัณฑ์สมัยปลดปล่อย พ.ศ.2518 ท่ามกลางแมกไม้ที่ร่มรื่น พระตำหนักมีห้องต่างๆ เช่น ห้องฟังธรรม ห้องพระบาง ห้องรับรองแขกเมือง ห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวงศ์ และพระเจ้าสว่างวัฒนา ฝาผนังมีภาพเขียนบนผ้าใบเต็มห้องจรดเพดาน เป็นภาพ "ฮีตประเพณีลาว" จากเช้าจรดเย็น ท้องพระโรงมีบัลลังก์และเครื่องสูง ผนังประกอบด้วยกระจก เป็นเรื่องราวเป็นศิลปะลายลาว หลวงพระบางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกห้องหนึ่งจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุจากกรุพระธาตุหมากโม (แตงโม) ห้องสุดท้ายเป็นที่ประทับ มีเตียงบรรทม ทำด้วยไม้สักโดยช่างจีน "บางกอก"
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ5)
13.00 น.

ชมวัดเชียงทอง ตั้งอยู่ตรงแหลมระหว่างแม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2102 - 2103) ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ ศิลปะวัดเชียงทอง นับเป็นงานสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของลาว เช่น มีใบเสมาดอกบัวตูมรอบพุทธสีมาหลังคา 3 ชั้นลดหลั่นอ่อนโค้งลงมาเกือบจรดพื้นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือลายปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำเต็มผนัง ไม่ยอมให้มีที่ว่าง ภายในวัดมีโรงเมี้ยนโกศหรือที่เก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อปี พ.ศ.2502 หลังจากนั้น ชมวัดแสน นมัสการพระธาตุหมากโม (แตงโม) วัดวิชุนอาราม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ หรือพระเจดีย์มหาปทุม รูปร่างคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง ยอดพระธาตุมีรัศมีเปลวแบบพระพุทธรูปสุโขทัย ที่มุมฐานชั้นบนและชั้นกลางมีเจดีย์ปทุมทั้งสี่มุม เมื่อปี พ.ศ.2457 มีการปฏิสังขรณ์ได้พบพระพุทธรูปทองคำสำริดและเงิน พระพุทธรูปอัญมณีที่แกะสลักอันมีค่ามาก, ชมการทอผ้าที่หมู่บ้านผานม และดูการผลิตกระดาษ(ปอสา)ที่บ้านสันโค้ง แวะวัดปออุ้ยจุดชมพระอาทิตย์ตก ของหลวงพระบาง

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อ6) เที่ยวตลาดกลางคืนของหลวงพระบาง
21.30 น.
เข้าสู่ที่พัก โรงแรมมโนลักษณ์ หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4
หลวงพระบาง-บ่อเต็น(ลาว)-บ่อหาญ(จีน)-เมืองเชียงรุ่ง
05.00 น.
ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้า(มื้อ7) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อเพื่อไปชายแดนลาวจีน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ8)
13.00 น
ถึงด่านชายแดนลาว-จีน ที่ บ่อเต็น-บ่อหาญ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว/จีนนำคณะเดินทางต่อถึงเมืองเชียงรุ่ง (เมืองแห่งรุ่งอรุณ) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาของชาวไทลื้อ ซึ่งจะให้สิทธิพิเศษมากกว่าชาวฮั่น จึงไม่แปลกว่าจะเห็นชาวไทลื้อรักษาความเป็นไทลื้อของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะบ้าน วัดวาอาราม และการแต่งกายของชาวไทลื้อ
18.00 น
รับประทานอาหารเย็นแบบไทลื้อ (มื้อ9) จากนั้นนำคณะเข้าที่พักโรงแรม Shanxi Hotel หรือเทียบเท่า ท่องราตรีเมืองสิบสองปันนา หรือ นำท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่ง และร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง หรือ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5
เชียงรุ้ง-หมู่บ้านกาหลั่นป้า-พระราชวังเก่าสิบสองปันนา -นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง-ภูเขาลิง-สวนม่านเทิง-วัดป่าเจย์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อ10) นำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำโขงบนสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ของมณฑลยูนนานเบื้องล่างจะมองเห็นท่าเรือเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนถึงเชียงราย เดินทางบนเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงอันงดงาม ชาวยูนนานจะอาศัยแม่น้ำโขงสำหรับเพาะปลูก การคมนาคม ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า เมืองกาหลั่นป้า ตั้งอยู่ห่างเมืองเชียงรุ่งทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. เมืองกาหลั่นป้า ในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันเป็น "ไตเยียน" หรือ หมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หลังจากนั้น ชมตลาดเช้าไทลื้อ นำชมหมู่บ้านพี่น้องไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชมวัดมหาราชฐาน(สุทธาวาส) ชมตลาดนัดของชมเผ่าน้อยใหญ่
10.30 น.
ท่านเดินทางเลียบแม่น้ำโขง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง นั่งรถไฟฟ้าชมศูนย์วิจัยลิง ซึ่งมีลิงพันธ์ต่างๆ มากมาย รวมทั้งชมลิงเผือกชื่อ "เจินเจิน" ซึ่งหาดูได้ยาก ชมสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ พระบรมธาตุจอมหมอก(ปัจจุบันไม่มีการบูรณะทำให้เก่าตามกาลเวลา) ตามประวัติเจดีย์แห่งนี้มีชื่อเสียงสำหรับคนไทย มาตั้งแต่โบราณกาล ตามที่เล่าลือมาว่า มันสมองของพระพุทธเจ้าถูกบรรจุไว้ในเจดีย์แห่งนี้ ทุกๆปี เมื่อถึงปลายฤดูใบไม้ร่วง จะมีชาวไทยลื้อที่ศรัทธาเลื่อมใส มาจัดพิธีทำบุญสักการะมากมาย รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณร จะมาสวดมนต์ไหว้พระ รวมทั้งมีงานจุดบ้องไฟ และตะเกียง ชาวบ้านจะนำเต็นท์มากางนอนค้างคืน 1 คืน โดยนำเอาน้ำจากบ่อน้ำทิพย์มาสรงพระบรมธาตุและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล ชมบ่อน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ ตามประวัติบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบริเวณแห่งนี้เพื่อเผยแพร่ พระพุทธศาสนาทรงทราบว่าชาวบ้านไม่มีน้ำดื่มเพียงพอพระองค์จึงได้ใช้ไม้เท้าเสียบไปในผืนดินบริเวณนี้ จนเกิดเป็นบ่อน้ำพุใสสะอาด จากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าฝนจะแล้งหรือ ฝนจะตกหนักเพียงใด ระดับน้ำในบ่อก็คงอยู่ในสภาพเท่ากัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวไทลื้อแถบนี้จะใช้น้ำจากบ่อแห่งนี้ รักษาโรคและนำไปทำพิธีไล่ผี หรือนำเอาน้ำไปประกอบพิธีสำคัญๆ หากการทำพิธีได้ตักน้ำก่อนตี 4 (ก่อนไก่ขัน) จะมีความศักดิ์สิทธิมาก พระบรมธาตุจอมทอง (พระเกศาธาตุ) ตามประวัติ ทอง ในภาษาไทลื้อ เรียกว่า "จ้อง" ตามที่เล่าลือกันมาบนยอดเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีปีศาจตัวหนึ่งได้ลงมาจับชาวบ้านกินบ่อยๆ ทำให้ชาวบ้านแถบนี้มีความเดือดร้อนมาก ความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์จึงได้ทรงปราบปีศาจร้ายพวกนี้ โดยให้สร้างเจดีย์ฝังปีศาจร้ายแต่ปีศาจยัง ไม่ตายได้หนีออกจากเจดีย์ทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหายเมื่อพระองค์ทราบจึงได้จับปีศาจร้ายอีกครั้งโดยพระองค์ ได้นำพระเกศาบรรจุในเจดีย์ไปด้วย เพื่อจับจ้องความเคลื่อนไหวของปีศาจร้าย ต่อจากนั้นมา ปีศาจร้ายก็ไม่ สามารถออกมารบกวนชาวบ้าน จากนั้นแวะจุดชมวิวเมืองเชียงรุ่ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ11)
13.00 น.
นำท่านชมความหลากหลายในสวนสาธารณะม่านเทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมวิธีชงชา ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อ12) ในตัวเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นหากท่านใดจะชม การแสดงชุดอลังการชื่อชุด พาราณสี ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนาซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี ก็สามารถบอกไกด์จีนท้องถิ่นให้พาไปซื้อตั๋วเขาชมได้(ค่าเข้าชมท่านละ 120 หยวนประมาณ 600 บาท ที่นั่งจะอยู่แถวหลังๆ แต่ถ้าราคา 160 หยวนประมาณ 800 บาทจะนั่งแถวหน้าๆ) หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Shanxi Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) -จีน-ลาว-ไทย-เชียงของ
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ13)
06.00 น.
ออกเดินทางจากเชียงรุ้ง ถึงชายแดนจีน-ลาว บ่อหาญ บ่อเต็น
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ14)
17.00 น.
ถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ
18.00 น.
รับประทานอาหาร ค่ำ(มื้อ15) และ เดินทางกลับ กทม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ
วันที่ 7
เชียงของ-เชียงราย-กรุงเทพฯ  
05.00 น.
ถึง กทม. โดยสวัสดิ์ภาพและมีความสุข
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 17,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 16,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม4,000 บาท
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
- ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก4 คืน พักในลาวที่หลวงพระบาง 2 คืนพักในจีนที่เชียงรุ่ง 2 คืน
- ค่าอาหารทุกมื้อ 15 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
- ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าจีน 1,000.-บาท (คนไทย)
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าออกประเทศลาว
- ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดไทย)
- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ของบริษัท AIG ในเครือ AIA)

อัตรานี้ไม่รวม
 

- ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ เป็นต้น(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
- ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
- ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

- หนังสือเดินทางที่เหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางและ เหลือหน้าว่างๆ 2 หน้า
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2ใบ (ใช้รูปสี ที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น และ พื้นด้านหลังต้องเป็นสีขาว หรือ ฟ้า)
- ที่สำคัญ ควรนำ บัตรประชาชนตัวจริงไปในวันเดินทางด้วย


สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว บางฤดู 4 ) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข 6) ไฟฉาย

เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 4,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 10 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
ส่งแฟ็กซ์ (Fax) ใบโอนเงินของท่านที่เขียน
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลรายละเอียดแล้ว แฟ็กซ์มาที่เบอร์ 02 578 6054
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์  
สาขา:สี่แยกวังหินเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
   จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์  
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินสำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.