โปรแกรมท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน

กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-
เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)


4 วัน 3 คืน (เดินทาง ไป รถ - กลับ เรือ)

บิน กทม. - เชียงราย - กทม.

เป็นอีกเส้นทางที่เชื่อมระหว่างไทย-จีน โดยผ่านประเทศลาว นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทาง R3a ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และ ชมวิถีชีวิต ของชาวเขาหมู่บ้านต่างๆ เช่น เผ่าแลนแตน หลังจากเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ท่านจะได้สัมผัสดินแดนเก่าแก่ของพี่น้องเผ่าไทยลื้อ ที่สิบสองปันนาที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรม และ ภาษา คล้ายไทยกำหนดการเดินทาง ทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ทุก Trip พักใน เชียงรุ้ง (ประเทศจีน) 3 คืน

 
Trip
วันที่
         

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง

 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กทม.- เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว)-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา
05.30 น.
คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไปเชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3250 เครื่องออกเวลา 06.40 น.
07.55 น.
ถึงสนามบินจังหวัดเชียงราย รถบริษัทพร้อมรับเดินทางต่อไป อ.เชียงของ จ.เชียงราย
รับประทานอาหารเช้า(มื้อ1)
09.30 น.
คณะพร้อมกันที่ด่านพรมแดนไทย/ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากนั้นนำคณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ต่อไปที่เมืองหลวงน้ำทา ชมบรรยากาศ 2 ข้างทาง(รถลาว)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ2)
13.00 น.
นำคณะเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงแขวงหลวงน้ำทา ระหว่างทางพาท่านชมหมู่บ้านที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ที่โรงแรม รอยอลคาซิโน ที่บ่อเต็น หรือ พักที่เมืองหล้า ในประเทศจีน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น(มื้อ3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
หลวงน้ำทา-บ่อเต็น(ลาว)-บ่อหาญ(จีน-เมืองเชียงรุ่ง)-สวนม่านเทิง-วัดป่าเจย์
06.00 น.
ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น
รับประทานอาหารเช้า(มื้อ4) จากนั้นนำคณะเดินทางต่อถึงชายแดนลาวจีนบ่อเต็น-บ่อหาญ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว/จีน เดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศของจีน ถึงเมืองเชียงรุ่ง สินสองปันนา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ5)
13.00 น.
นำคณะเดินทางต่อถึงเมืองเชียงรุ่ง (เมืองแห่งรุ่งอรุณ) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาของชาวไทลื้อ ซึ่งจะให้สิทธิพิเศษมากกว่าชาวฮั่น จึงไม่แปลกว่าจะเห็นชาวไทลื้อรักษาความเป็นไทลื้อของตนเอง ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะบ้าน วัดวาอาราม และการแต่งกายของชาวไทลื้อ นำท่านชมความหลากหลายในสวนสาธารณะม่านเทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมวิธีชงชา ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง)
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นแบบไทลื้อ(มื้อ6) จากนั้นนำคณะเข้าที่พักโรงแรม Shanxi Hotel หรือเทียบเท่า ท่องราตรีเมืองสิบสองปันนา หรือ นำท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ่ง และร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง หรือ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3

เชียงรุ้ง-หมู่บ้านกาหลั่นป้า-วัดหลวงเมืองลื้อ- สวนป่าเขตร้อน

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ7) นำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำโขงบนสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ของมณฑลยูนนานเบื้องล่างจะมองเห็นท่าเรือเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนถึงเชียงราย เดินทางบนเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงอันงดงาม ชาวยูนนานจะอาศัยแม่น้ำโขงสำหรับเพาะปลูก การคมนาคม ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า เมืองกาหลั่นป้า ตั้งอยู่ห่างเมืองเชียงรุ่งทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. เมืองกาหลั่นป้า ในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันเป็น "ไตเยียน" หรือ หมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หลังจากนั้น ชมตลาดเช้าไทลื้อ นำชมหมู่บ้านพี่น้องไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชมวัดมหาราชฐาน(สุทธาวาส) ชมตลาดนัดของชมเผ่าน้อยใหญ่
10.30 น.
นำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548สืบเนื่องจากตระหนักดีว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับใน แถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่า หากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อ เปาฝู่หลิง(บัวหิมะ) รวมทั้งซื้อชาผู่เห่อ เป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อ8)
13.00 น
นำท่านเที่ยวชมสวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ม้า ลิง สุนัข ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเขาโดยรถไฟฟ้า ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง หมู่บ้านของชนเผ่าน้อยใหญ่ และชมพิธีสาธิตการแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ
18.00 น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อ9) ในตัวเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นพาท่านชม การแสดงชุดอลังการชื่อชุด พาราณสี ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนาซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Shanxi Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) - พม่า-ลาว-ไทย-เชียงแสน-กทม.
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ10)
08.00 น.
ออกเดินทางเพื่อขึ้นเรือสำราญสำหรับนักท่องเที่ยว ล่องแม่น้ำโขง นั่งเรือ ผ่าน 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว ไทย ชมบรรยากาศ แม่น้ำโขง ซึ่ง มีวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามมาก เส้นทางนี้ปัจจุบันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อีกเส้นทางหนึ่ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (มื้อ11)
17.00 น.
ถึงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ และ
รับประทานอาหารเย็นที่แพบนแม่น้ำโขง (มื้อ12)
หลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่สนามบินจังหวัดเชียงรายเพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 3257 เครื่องออกเวลา 21.15 น. เพื่อขึ้นเครื่องกลับ กทม. ถึง กทม. เวลา 23.00 น.
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 17,900 บาท เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 16,900 บาท เริ่มที่ เชียงราย
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 16,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 15,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม3,000 บาท
ต่างชาตจ่ายเพิ่ม60 USD
อัตรานี้รวม

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
- ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
- ค่าเครื่องบินไปกลับ กทม.-เชียงราย

- ค่าโรงแรมที่พัก3 คืน พักในลาว 1 คืน พักในจีน 2 คืน
- ค่าอาหารทุกมื้อ 12 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
- ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าจีน
- ค่าเข้าชมโชว์พาราณสี
- ค่าเรือจากเชียงรุ้ง ไป อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ เป็นต้น(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่ ความสมัครใจ และ ความพอใจ)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
- ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
- ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

เอกสารที่ต้องเตรียม

- หนังสือเดินทางที่เหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางและ เหลือหน้าว่างๆ 1 หน้า
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2ใบ (ใช้รูปสี ที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น และ พื้นด้านหลังต้องเป็นสีขาว หรือ ฟ้า)

สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว บางฤดู 4 ) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข 6) ไฟฉาย

การชำระเงิน

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.