โปรแกรมท่องเที่ยว 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน

กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)

6 วัน 5 คืน (เดินทาง ไป รถ - กลับ เรือ)

เป็นอีกเส้นทางที่เชื่อมระหว่างไทย-จีน โดยผ่านประเทศลาว ตามเส้นทาง R3a
นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งถนนได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และ ชมวิถีชีวิต ของชาวเขาหมู่บ้านต่างๆ เช่น เผ่าแลนแตน หลังจากเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ท่านจะได้สัมผัสดินแดนเก่าแก่ของพี่น้องเผ่าไทยลื้อ ที่สิบสองปันนาที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรม และ ภาษา คล้ายไทยเป็นรายละเอียดรวมทั้งรูปของการเดินทางทั้งหมด
ท่านสามารถดูรูปภาพ และ อ่านข้อมูลการท่องเที่ยวได้ตามรูปได้เลยครับ

 


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 6 วัน 5 คืน ทางรถ + เรือ
ทุก Trip พักใน เชียงรุ้ง (ประเทศจีน) 3 คืน

 
Trip
วันที่
         

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง

 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงของ
18.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย คลิกดูแผนที่จุดนัดหมายได้ที่นี่ ออกเดินทางจาก กทม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ผ่านแถว วังน้อย จอดพัก ปั๊ม ปตท. อิสระในการพักรับประทานอาหาร และทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางต่อ เพื่อมุ่งหน้าไป อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 2
เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว)-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น(ลาว)-บ่อหาญ(จีน)
06.00 น.
ถึงอำเภอเชียงของ เปิดห้องที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ให้อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวและ
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ1)
07.00 น.
คณะพร้อมกันที่ด่านพรมแดนไทย/ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากนั้นนำคณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ต่อไปที่เมืองหลวงน้ำทา ชมบรรยากาศ 2 ข้างทาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ2)
13.00 น.
นำคณะเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงแขวงหลวงน้ำทา ระหว่างทางพาท่านชมหมู่บ้านที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ จากนั้นนำคณะเดินทางต่อถึงชายแดนลาวจีนบ่อเต็น-บ่อหาญ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว/จีน เดินทางต่อโดยรถโค้ชปรับอากาศของจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม จินซิ่ว ที่เมืองหล้าในประเทศจีน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น(มื้อ3) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ หากมีเวลาก็สามารถเดินช้อปปิ้งในตัวเมืองได้
วันที่ 3
เมืองเชียงรุ่ง-กาลั่นป้า--วัดหลวงเมืองลื้อ
06.00 น.
ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น
รับประทานอาหารเช้า(มื้อ4) นำคณะเดินทางต่อถึงเมืองเชียงรุ่ง (เมืองแห่งรุ่งอรุณ) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาของชาวไทลื้อ ซึ่งจะให้สิทธิพิเศษมากกว่าชาวฮั่น จึงไม่แปลกว่าจะเห็นชาวไทลื้อรักษาความเป็นไทลื้อของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะบ้าน วัดวาอาราม และการแต่งกายของชาวไทลื้อ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ5)
13.00 น.

นำคณะเดินทางต่อถึงเมืองเชียงรุ่ง (เมืองแห่งรุ่งอรุณ) เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาของชาวไทลื้อ ซึ่งจะให้สิทธิพิเศษมากกว่าชาวฮั่น จึงไม่แปลกว่าจะเห็นชาวไทลื้อรักษาความเป็นไทลื้อของตนเอง ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะบ้าน วัดวาอาราม และการแต่งกายของชาวไทลื้อ

นำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำโขงบนสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ของมณฑลยูนนานเบื้องล่างจะมองเห็นท่าเรือเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนถึงเชียงราย เดินทางบนเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงอันงดงาม ชาวยูนนานจะอาศัยแม่น้ำโขงสำหรับเพาะปลูก การคมนาคม ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า เมืองกาหลั่นป้า ตั้งอยู่ห่างเมืองเชียงรุ่งทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. เมืองกาหลั่นป้า ในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันเป็น "ไตเยียน" หรือ หมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หลังจากนั้น ชมตลาดเช้าไทลื้อ
นำชมหมู่บ้านพี่น้องไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชมวัดมหาราชฐาน(สุทธาวาส) ชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อยใหญ

จากนั้นนำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน หรือ เถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548สืบเนื่องจากตระหนักดีว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับใน แถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่า หากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อ เปาฝู่หลิง(บัวหิมะ) รวมทั้งซื้อชาผู่เห่อ เป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นแบบไทลื้อ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง (มื้อ6) จากนั้นนำคณะเข้าที่พักโรงแรม Shanxi Hotel หรือ เทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อน หรือ ท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ในตลาดเมืองเชียงรุ่ง และร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง ตามอัธยาศัย
วันที่ 4
เชียงรุ้ง - สวนป่าเขตร้อน - สวนม่านเทิง- โชว์พาราณสี
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ7)
10.30 น.
นำท่านเที่ยวชมสวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ม้า ลิง สุนัข ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเขาโดยรถไฟฟ้า ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง หมู่บ้านของชนเผ่าน้อยใหญ่ และชมพิธีสาธิตการแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อรือ อีก้อ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อ8)
13.00 น
นำท่านชมความหลากหลายในสวนสาธารณะม่านทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมวิธีชงชา ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง) พาท่านชมร้านหยก ที่มีชื่อเสียงของเชียงรุ้ง
18.00 น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อ9) ในตัวเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นพาท่านชม การแสดงชุดอลังการชื่อชุด พาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Shanxi Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 5
เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) จีน-พม่า-ลาว-ไทย-เชียงแสน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ10)
08.00 น.
ออกเดินทางเพื่อขึ้นเรือสำราญสำหรับนักท่องเที่ยว ล่องแม่น้ำโขง นั่งเรือ ผ่าน 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว ไทย ชมบรรยากาศ แม่น้ำโขง ซึ่ง มีวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามมาก เส้นทางนี้ปัจจุบันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อีกเส้นทางหนึ่ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ(มื้อ11)
17.00 น.
ถึงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ
18.00 น.
รับประทานอาหาร ค่ำ(มื้อ12) และ เดินทางกลับ กทม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ
วันที่ 6
เชียงแสน-เชียงราย-กทม.
05.00 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ มีความสุข
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ 14,500 บาท ราคานี้รวมทุกอย่าง
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 14,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่ีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 13,500 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม3,000 บาท
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าเข้าจีน 1,000.-บาท (คนไทย)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ค่าเปิดห้องที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ เช้า วันที่ 2 ให้อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว ห้องละ 4-5 ท่าน
ค่าโรงแรมที่พัก3 คืน พักในจีน 3 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อ 12 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมโชว์พาราณสี ซึ่งเป็นไฮไลท์ของสิบสองปันนาเป็นโชว์ใหญ่ ไม่ควรพลาดชมโชว์นี้ (เรามี 2 โชว์ คือ โชว์พาราณสี และ โชว์ สิบสองปันนา สำหรับโชว์สิบสองปันนาซึ่งเป็นโชว์เล็ก แสดงที่ร้านอาหารในมื้อเย็นวันที่ 3)
ค่าเรือจากเชียงรุ้ง ไป อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดไทย)
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน (เฉพาะคนไทย) ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว บางฤดู 4 ) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข 6) ไฟฉาย

เงื่อนไขการชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 3,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง


โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
ส่งแฟ็กซ์ (Fax) ใบโอนเงินของท่านที่เขียน
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลรายละเอียดแล้ว แฟ็กซ์มาที่เบอร์ 02 578 6054
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์  
สาขา:สี่แยกวังหินเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
   จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์  
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินสำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.