หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

3 วัน 2 คืน
หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-บ้านซ่างไห
ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน-พระราชวังหลวง


โดยสายการบิน ลาว (QV)  

หลวงพระบาง ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่พัวพันฉันพี่น้องกับประเทศไทยมาแทบทุกยุคทุกสมัย เดิมมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น นครเชียงดง, เชียงทอง , ศรีสัตตนคนหุตล้านช้าง, เมืองชวามาลาประเทศ ฯ และที่รู้จักกันมากก็คือ ศรีสัตตนคนหุตล้านช้าง ร่มขาวหลวงพระบาง หรือหลวงพระบางนั้นเอง สำหรับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยนิยม เรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยครึ่งนิยาย และความชัดเจนทางด้านประวัติศาสตร์ ได้เริ่มปรากฏขึ้น ในรัชสมัยของ

พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช ที่ทรงรวบรวมพระราชอาณาจักรลาวให้เป็นปึกแผ่น โดยตั้งเมืองเชียงดง , เชียงทอง ( หลวงพระบาง ) ให้เป็นราชธานี ซึ่งในช่วงสมัยนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็น สมัยล้านช้างอย่างแท้จริง ต่อมาในยุคปัจจุบันเมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESSCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความงดงามของวัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรม ดั้งเดิมที่ ผสมผสานไปกับศีลปะ ทางตะวันตก รวมถึง จารีตประเพณี ของชาว หลวงพระบางที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น งานบุญทางพุทธศาสนา และการตักบาตรเช้า เป็นกิจวัตร เป็นต้น

***กำหนดการเดินทาง
Trip วันที่  รบกวนโทรสอบถาม 
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระราชวังหลวง - วัดเชียงทอง - พระธาตุภูสี
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R 18 - 19 สายการบินลาว
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการเดินทางที่หน้าเคาน์เตอร์
10.40 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV 643 มุ่งสู่ เมืองหลวงพระบาง
12.30 น.
ถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านไปรับประทานอาหาร
13.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ1) จากนั้นนำทุกท่าน ชมพระราชวังหลวง อดีตวังของเจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันเป็นพิพิธภันฑ์ และ ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองหลวงพระบาง และ ชมโรงเมี้ยนโกศ สถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีศพ เจ้ามหาชีวิต หลังจากนั้นเชิญทุกท่านสู่ พระธาตุภูสี นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่บนเนินเขา และชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามทั่วเมืองหลวงพระบาง
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ 2)
19.00 น.
เที่ยวชมสินค้าที่ตลาด ไนท์มาร์เก็ต กลางเมืองหลวงพระบาง สินค้าจำพวกผ้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
21.00 น.
กลับเข้าที่พัก ณ โรงแรมพูสี หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - หมู่บ้านซ่างไห่ - บ้านผานม - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถ้ำติ่ง
น้ำตกตาดกวางสี - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - ทำพิธีบายศรี
06.00 น.

นำท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวหลวงพระบาง เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตร เดินเรียงเป็นแถวให้ใส่บาตร นับร้อยรูป จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีชาวบ้าน นำสินค้าพื้นเมือง มาวางขาย

07.00 น.
บริการอาหารกลางเช้า ที่โรงแรม (มื้อ3)
08.00 น.
ออกเดินทางสู่หมู่บ้านซางไห่ ชุมชนริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าที่สวยงาม และ แวะ บ้านผานม ซึ่งเป็นชุมชน ทอผ้าอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นออกเดินทางนำท่าน ล่องเรือ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง ชมถ้ำติ่ง ซึ่งมี พระพุทธรูปจำนวนกว่า 7,000 องค์ เรียงรายตามซอกหิน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ4)
15.00 น.
แวะชมตลาดผ้า ตลาดเครื่องเงินที่บ้านชางคอง และ เดินทางไป ชมน้ำตกตาดกวางสี หลังจากนั้นเดินทางกลับมา วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธ รูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว และชม พระธาตุหมากโม (แตงโม) พระธาตุที่มีรูปที่ใหญ่ ทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่งชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อ พระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน
18.30 น.
ทุกคนพร้อมกันเพื่อร่วมรับประทานอาหาร (มื้อ 5) และร่วมพิธีการบายศรีสู่ขวัญตาม ประเพณี พร้อมทั้งชมการฟ้อนรำ จากนั้นเข้าที่พัก ณ โรงแรมพูสี หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
05.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ6)
05.30 น.
เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไป สนามบินหลวงพระบาง
06.00 น.
เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง ตรวจตั๋วเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนออกเมือง ท่านสามารถซื้อหาของฝากได้อีกที่ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุรรณภูมิ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 633
09.40 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม บาท
ต่างชาติจ่ายเพิ่ม USD
อัตรานี้รวม
  แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลาว (QV)
ค่าภาษีสนามบินไทย และ หลวงพระบาง ประเทศลาว
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ที่ระบุตามรายการ
ค่าอาหารทุกมื้อ 6 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญการ และหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าน้ำหนักเกิน กรณี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง เกิน 20 กิโลกรัม (ประมาณ 40 บาท/ 1 กิโลกรัม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ (จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 1 หน้าเต็ม

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

การชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายใน 20 วัน
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ 1.เขียนชื่อและเบอร์โทรของท่านมาในสลิป
รวมทั้งเขียนเบอร์ Fax หรือ Email ที่ทางบริษัทฯ
สามารถส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่านได้
(ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล 
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์ 
บัญชีเลขที่:093 2 23366 4  
   2.เขียน ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่ท่านจะเดินทาง
มาในสลิปด้วย ครับ/ค่ะ
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล  
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์3.กรุณา Fax สำเนาสลิปมาที่เบอร์ 02-578-6054
สาขา:สี่แยกวังหิน  
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากท่านแล้ว
จะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
   
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล  
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์  
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน  
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0  
     

 

เงื่อนไขการให้บริการ
 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋ว จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
2. เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ถ้ากรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
2. หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
2. หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำ
ที่พักโดยตรง หรือ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่คืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.