เจาะลึกมหานครเซี่ยงไฮ้. . . หางโจว

เซี่ยงไฮ้ - หางโจว

4 วัน 3 คืน

เจาะลึกมหานครเซี่ยงไฮ้. . . "นครปารีสแห่งตะวันออก"
รถไฟหัวจรวด หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์ไฮเทค ขึ้นหอไข่มุก ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ กายกรรม
ช้อปปิ้งตลาดเฉินหวังเมี่ยว และถนนนานจิงลู่
หางโจว... ล่องทะเลสาบซีหู วัดจี้กง พร้อมชมโชว์ซ่งเฉิน

***กำหนดการเดินทาง
รบกวนโทรสอบถาม
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้
12.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
15.05 น.
เหิรฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่
19.55 น.
ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อ1)ที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Nort Plaza Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2
เซี่ยงไฮ้ - หางโจว - วัดจี้กง - ทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - โชว์ซีหู
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ2)ที่โรงแรม นำท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองหางโจว จากนั้นนำท่านสู่วัดจี้กงซื่อหรือที่เรียกกันว่า วัดจี้กง ซึ่งเป็นวัดที่จี้กงเคยอาศัยอยู่และ ได้ออกมาช่วยชาวหางโจวทำให้ชาวหางโจวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
กลางวัน
รับ ประทานอาหารกลางวัน(มื้อ3) ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ท่าเทียบเรือลงเรือล่องชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงามวิจิตรตระการตาชมทิวทัศน์สิบแห่ง ของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ซานถาน, อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง เป็นต้น จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านใบชาจีนอันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในการประกอบพิธีชงชามากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ4) ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม โชว์ซ่งเฉิน เป็นโชว์ที่เล่าถึงตำนานของเมืองหางโจว และเกี่ยวกับความเป็นมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง แล้วนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก Zhong Shan Hotel หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 3
หางโจว-เซี่ยงไฮ้-หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้-ถนนนานจิง-อุโมงค์ไต้น้ำ-หอไข่มุก-กายกรรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ5) ที่โรงแรม แล้วนำท่านเดินทางกลับเมืองเซี่ยงไฮ้โดยรถโค้ช นำท่านชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือหาดไว่ทัน ซึ่งเป็นต้น กำเหนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทาง ผ่านเขตเช่าของประเทศต่าง ๆ ในสมัยอาณานิคมให้ท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และนำท่านชมอาคาร สูง ตระหง่านซึ่งเป็นศิลปะกรรม สไตร์ยุโรป ให้ท่านถ่ายรูปริมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ จากนั้นพาท่านอิสระช้อปปึ้ง ย่านถนนนานจิง สินค้าแบรนด์แนมหลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ6) ที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ไฮเทค ชมแสงไฟเลเซอร์ที่อุโมงค์จนถึงฝั่งเขตเมืองใหม่ผู่ตง แล้วพาท่านน ั่งลิฟท์ขึ้นสู่หอไข่มุข ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้โดยทั่วเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ7) ที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านชมกายกรรมที่ขึ้นชื่อของเมืองเซี่ยงไฮ้ พร้อมชมโชว์มอเตอร์ไซด์ไต่ถังที่ตื่นเต้นเร้าใจ พักที่ Rail Way Hotel หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่ 4
รถไฟไฮเทค - ล่องเรือวงผู่ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ8) ที่โรงแรม นำท่าน ขึ้นรถไฟหัวจรวด ซึ่งมีความเร็วที่สุดในเอเชีย ใชความเร็วโดยประมาณ 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วพาท่านสู่บริเวณริมน้ำเพื่อพาท่านล่องเรือชมความงามของ แม่น้ำหวงผู่ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเซี่ยงไฮ้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ9) ที่ภัตตาคาร นำท่านไปชอปปิ้งอีกแห่งที่ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง,ของที่ระลึก และสิ้นค้าก๊อปปี้ยี่ห้อดังๆ หลายยี่ห้อทั้งกระเป๋าหนัง รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ นานาชนิดจนจุใจ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ(มื้อ10) ที่ภัตตาคาร จนได้เวลาอันควรพาท่านสู่สนามบิน
22.00 น.
นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่
01.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี x,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี x,xxx บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มx,xxx บาท
อัตรานี้รวม
 

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)- ค่าตั๋วเครื่องบินไป+กลับ
- ค่าวีซ่าจีน
- ค่ารถปรับอากาศ
- ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการ
- ค่า อาหารตามรายการ(10 มื้อ)
- ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามรายการ
- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
 

- ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น มัคคุเทศก์, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ เป็นต้น
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
- ค่าซักรีด

- ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เอกสารที่ต้องเตรียม
 - หนังสือเดินทางเหลืออายุอย่างน้อยเกิน 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง ) และต้องเหลือหน้าว่างๆ 1 หน้า
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2ใบ(ใช้รูปสี ที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น และ พื้นด้านหลังต้องเป็นสีขาว หรือ ฟ้า)
- ที่สำคัญ….ต้องนำ บัตรประชาชนตัวจริงไปในวันเดินทางด้วย
สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว 4 ) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข
เงื่อนไขการชำระเงิน
 - โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง


โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.