เกาะช้าง-ท่องทะเลตราด

กทม.-จันทบุรี-ตราด-เกาะช้าง-น้ำตกคลองพลู-ปาร์ตี้บนเรือ-
ดำน้ำชมปะการังที่ หมู่เกาะหวาย-
พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี -Oasis Sea World


4 วัน 3 คืน (เดินทาง ไป + กลับ โดยรถ โค้ชปรัปอากาศ 2 ชั้น)

พัก โรงแรมอมารี บนเกาะช้าง
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ 4 วัน 3 คืน

Trip
วันที่
รบกวนโทรสอบถาม
 
ลดเหลือ บาท (จากราคาปกติ บาท)
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ-จันทบุรี
24.00 น.
ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี
พร้อมทานอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
วันที่ 2
จันทบุรี-ตราด-เกาะช้าง-น้ำตกคลองพลู-ปาร์ตี้บนเรือเหมาลำขนาดใหญ่ 2 ชั้น
05.30 น.
เดินทางถึง จ.จันทบุรี
รับประทานอาหารเช้า (มื้อ1) หลังจากรับประทานอาหาร ออกเดินทางสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราดเดิน ถึง อ.แหลมงอบ นำท่านสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) บิดาแห่งกองทัพเรือไทย ที่ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
08.00 น.
ข้ามสู่เกาะช้าง เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติรอบๆ เกาะและหาดทรายที่สวยงามหลายแห่ง หลังจากนั้นเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก ที่ โรงแรม อมารี เกาะช้าง และ นำท่านสู่ น้ำตกคลองพลู น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดของเกาะช้าง สนุกสนาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ามกลางแมกไม้และสายธาร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อ2) หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
13.30 น.
อิสระในการ เล่นน้ำทะเล และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น.
ร่วมรับประทานอาหารบุพเฟ่บนเรือขนาดใหญ่ 2 ชั้น(เหมาลำ) (มื้อ3) และมีปาร์ตี้ พร้อมวงดนตรีขับกล่อม บนเรือ และ ร้องเพลงคาราโอเกะ เพิ่มความสนุกสนาน รวมทั้ง กิจกรรมอื่นๆ เช่น ตกปลาหมึกตอนกลาง คืน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3

ลงเรือเพื่อไปดำน้ำชมปะการังที่ หมู่เกาะหวาย

07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ4)
08.00 น.
นำท่านลงเรือ ชมความงามของทะเลอ่าวไทย และ ไปชมความงดงามของโลกใต้ทะเลที่หมู่เกาะหวาย พร้อมมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นที่ชำนาญเรื่องดำน้ำชมปะการัง คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
12.00 น.
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่บนเรือ (มื้อ5)
หลังจากนำท่านเล่นน้ำชมปะการังจนจุใจแล้วนำท่านกลับเข้าฝั่ง
16.00 น.
จากนั้นบริการอาหารเย็นแบบ Sea Food (มื้อ6) ที่ร้านภูทะเล และ ไอยรา และ พายเรือชมหิ่งห้อย
ได้เวลาอันสมควรกลับเข้าสู่ที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4
เกาะช้าง- พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี -Oasis Sea World
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อ7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
หลังจากได้เที่ยวเกาะช้างในบรรยากาศ พักผ่อนชายทะเล ทั้งดำน้ำ ดูปะการัง แบบจุใจแล้ว ก็ได้เวลาอำลาเกาะช้าง เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และ ขึ้นเรือเฟอร์รี่กลับสู่แผ่นดินใหญ่ และ นำท่านเข้าสู่ค่ายเนินวง ชม พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการเดินเรือและเส้นทางการค้าในอดีต และศึกษาการทำงาน การค้นคว้าวิจัย ของสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากใต้ทะเลอ่าวไทย
11.00 น.
เดินทางสู่ Oasis Sea World
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อ8) และ ชมการแสดงของของปลาโลมาแสนรู้
ได้เวลาสมควร เดินทาง นำท่านกลับสู่กรุงเทพฯ
19.00 น.
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท เริ่มที่ กทม.
ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท เริ่มที่ ตราด
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม บาท
ต่างชาต ชาวต่างชาติ เสียค่าใช้จ่ายเท่าคนไทย
อัตรานี้รวม

แถมหมวกกุ๊กไก่(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก)
รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
ค่าเรือข้ามไป+กลับ
เรือท่องที่ยว,พาหนะท้องถิ่น
ค่าที่พัก โรงแรมที่เกาะช้าง โรงแรมอมารี 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

อาหาร 8 มื้อ (ที่ระบุในรายการ)
ค่ามัคคุเทศก์
บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ
- --(จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่สมัครใจ และ ความพอใจ)

เอกสารที่ต้องเตรียม


สิ่งที่ต้องเตรียม..1) กล้อง 2) ฟิล์ม 3) เสื้อกันหนาว บางฤดู 4 ) ยาประจำตัว 5) เครื่องคิดเลข 6) ไฟฉาย

การชำระเงิน

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 2,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อม ส่งรายชื่อและเอกสารของผู้ที่จะร่วมเดินทาง
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 7 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
สาขา:สี่แยกวังหิน  
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3  
    
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.