เวียดนามเหนือ - จีน
 

ฮานอย - ฮาลอง - หนานหนิง - กุ้ยหลิน

เที่ยว 2 ประเทศ 7 วัน 6 คืน

โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)  

1 เมืองมรดกโลก ฮาลองเบย์ ล่องเรือรอบอ่าว ชมเมืองมรดกโลก ฮาลองเบย์
เจาะลึกฮานอย ทั้งชมหุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งแหล่งการค้า
กุ้ยหลิน - หนานหนิง - เจดีย์ 9 ชั้น - เขางวงช้าง - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ทะเลสาบหรงซานหู - เมืองลับแล -
ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง

ช้อปปิ้งจุใจ บนถนนสามสิบหกสายกับหลากหลายสินค้า

ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

กุ้ยหลิน ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง "เมืองสวรรค์บนพิภพ"หรือ"ซื่อไหว้เถาหยวน" มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย

***กำหนดการเดินทาง
รบกวนโทรสอบถาม
 

(หากต้องการไปเป็นหมู่คณะส่วนตัวสามารถจัดให้เดินทางได้ทุกวันตามที่ต้องการ)

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮานอย - ฮาลอง
04.45 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ E 9-10 สายการบินแอร์เอเชีย
Thai Air Asia
เจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระะ
06.45 น.
ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3700
08.35 น.
ถึงสนามบิน Noi Bai หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ถนนจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองมีสภาพดีมาก เป็นทางด่วนใหม่มี 4 ช่องจราจร วิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นพื้นราบส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าว แบ่งซอยเป็นแปลงเล็ก ๆ บางแปลงปลูกพืชจำพวกเผือก บัว และบนคันนาขนาดจิ๋วยังปลูกพืชผักสวนครัวอีกต่างหาก และผ่านแม่น้ำแดงที่น้ำในแม่น้ำมีสีค่อนข้างขุ่นไปทางสีแดงเพราะได้ละลายแร่ธาตุต่าง ๆ จากดินริมสองฝั่ง บางครั้งเรียกว่าแม่น้ำหอม เป็นสายน้ำที่ประดุจเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี่ยงทุ่งกว้าง และบรรดาเมืองรายรอบนครหลวงฮานอยเช่นเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพฯ ยิ่งเข้าใกล้ตัวเมืองก็จะสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ต่างคนก็ต่างรีบ ไม่ใยดีที่จะเคารพกฎจราจร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมงก็เดินทางถึงตัวเมืองฮานอย กรุงฮานอยมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพฯ มาก ตึกรามบ้านช่องส่วนใหญ่เป็นตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล จากอิทธิพลของยุคฝรั่งเศส ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง มีเสน่ห์สวยงาม และยังห้ามต่อเติมตามอำเภอใจด้วย ต้นไม้ใหญ่ก็มีเต็มเมือง ช่วยกรองไอเสียจากรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ได้ดี นำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จตุรัสบาดิงห์ บนถนนเดียนเบียนฟู ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม คือสุสานโฮจิมินหภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินหที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียวใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง จากนั้นถัดไปอีกเล็กน้อยนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห(ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้น่าสนใจมาก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อ1)
13.00 น.
หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง เมืองที่ตั้งของอ่าวฮาลอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับ กับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แวะชมศูนย์แสดงสินค้าของทางรัฐบาล ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้ประชาชนที่พิการเนื่องจากฝนเหลืองในสมัยสงคราม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 2) จหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 2
อ่าวฮาลอง - ถ้ำโดวโก๋ว - บ้านชาวประมง - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ
07.00 น.

บริการอาหารเช้า (มื้อ3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฮาลองนำท่าน
ล่องเรือโบราณ เพื่อชื่นชมความงามดินแดนสวรรค์ของอ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญาว่า กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม และองค์การ UNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติสัมผัสป่าเกาะหินที่มีหินน้อยใหญ่ ตั้งประชันเสียดยอดเรียงรายกว่า 3000 เกาะ เคยเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอินโดจีน จากนั้นนำท่านชมถ้ำโดวโก๋วอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่ยังคงความสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวประมงที่มีบ้านตั้งอยู่ในอ่าวฮาลองและมี
อาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ท่านสามารถเลือกซื้อ ปลา ปู กุ้ง หอย หรือ กั้ง และให้ทางเรือปรุง
ให้ตามเมนูที่ท่านพอใจ

*** ราคาซื้อขายอาหารทะเลที่หมู่บ้านชาวประมงเลี้ยงในกระชังราคาแพงมากๆ ***

12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน บนเรือแบบซีฟู๊ดเวียดนาม (มื้อ4) และล่องชมความงามของอ่าวและหมู่เกาะต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอย ระหว่างทางแวะชมศูนย์ผลิตสินค้าพื้นเมืองของทางรัฐบาล เลือกชมสินค้าพื้นเมือง ทั้งของที่ระลึกและขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อ ถึงฮานอย จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองเก่าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย มีเรื่องเล่าต่อเนื่องกันมานานว่าพระเจ้าเลไทโตได้รับดาบวิเศษมาใช้ในการต่อสู้กับพวกหมิง หลังจากได้รับชัยชนะปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อจะคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ สักครู่หนึ่งเต่าก็ขึ้นมารับดาบจากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วดำน้ำหายลงไปในทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ และมี หอคอยเล็กๆชื่อว่า หอคอยเต่าอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบและยังมีเต่าตัวใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่เกาะหยกชม วัดหง็อกเซิน ซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนาม ประดิษฐานรูปเคารพเจ้าพ่อกวนอู และขงจื้อพร้อมศิษย์ และที่อาคารหลังเล็กมีซากเต่าตัวใหญ่สตัฟฟ์ไว้ให้ชม 1 ตัว พร้อมดาบศักดิ์สิทธิ์จำลอง 1 เล่ม ใส่ตู้กระจกไว้ใกล้กัน
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ5) จากนั้นนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ หรือการเชิดหุ่น
กระบอกแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียตนาม แสดงพร้อมด้วยวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบ ที่หาชม
ได้เฉพาะในประเทศเวียดนามเท่านั้น หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 3
ฮานอย - หนานหนิง - เขาชิงซิ่วซาน- เจดีย์9ชั้น - กุ้ยหลิน (จีน)
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ6) ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างทางชมทัศนียภาพของชนบทของชาวเมืองเวียดนามจนถึงด่าน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออก-เข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานหนิง เมือกเอกของมณฑลกวางสี ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่สองข้างทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อ7)
13.00 น.
นำท่านเดินทางขึ้น เขาชิงซิ่วซาน สู่จุดสูงสุดชมวิวตัวเมืองหนานหนิงบน เจดีย์9ชั้น จากนั้นนำท่านชม สวนมิตรภาพ ไทย - จีน หนานหนิง - ขอนแก่น ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของความเป็นพี่ น้องของเมืองหนานหนิง และเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งนำท่าน กราบนมัสการวัดไทยที่สร้างขึ้นโดย พี่น้องชาวขอนแก่น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองแห่งหินแปลก น้ำใส ธรรมชาติงาม ของมณฑลกวางสี
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ8) เข้าโรงแรมที่พัก และ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 4กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ทะเลสาบหรงซานหู-เจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง- ถ้ำขลุ่ยอ้อ (จีน)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อ9)
08.00 น.
นำทุกท่านถ่ายรูปกับ เขางวงช้าง สัญลักษณ์ เมืองกุ้ยหลิน อยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง มีเรื่องเล่าขานกันมาในสมัยโบราณว่าช้างตัวนี้อยู่บนสวรรค์ วันหนึ่งช้างตัวนี้หิวน้ำและได้เห็นแม่น้ำหลี่เจียงสวยและใสจึงลงมาจากสวรรค์กินน้ำและได้เห็นทิวทัศน์สวยงาม จึงไม่ยอมกลับขึ้นไปบนสวรรค์ แล้วนำท่านสู่ ทะเลสาบหรงซานหถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่าน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ10)
13.00 น.
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ สัมผัสความอลังการที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น พบหินงอกหินย้อยที่ใช้เวลาหลายสิบปี ถ้ำแห่งนี้ยังเป็นถ้ำที่ใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของกุ้ยหลินและครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ อีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ11) เข้าโรงแรมที่พัก หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 5เมืองลับแล - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน (จีน)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (มื้อ12)
08.00 น.
นำท่านเที่ยวชม เมืองลับแล หรือ ซื่อไว่เถ้าหยวน สัมผัสวิวกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชม หมู่บ้านแห่งวัฒนธรรมที่แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน อาทิ ชาวจ้วง ชาวเย้า ชาวม้ง และชนกลุ่มน้อยคอยให้การต้อนรับด้วยเหล้า ข้าวเหนียว และลูกจ้วง ตามประเพณีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไมตรี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ13)
13.00 น.
นำท่านเที่ยว ถ้ำเงิน ถ้ำเปิดใหม่และสวยงามที่สุด ชมหินงอกหินย้อยที่หาชมได้ยาก นับเป็นมหาสมบัติที่หาชมได้ยากอีกแห่งหนึ่ง ภายในถ้ำมีน้ำตก สวยน้ำใสและมีปลาต่างๆไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำมากมาย ชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำ เปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งท่านจะได้พบเสาสูงเด่นเป็นสง่าประดับด้วยไข่มุกอันล้ำค่า หินคริสตันสะท้อนแสง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ถ้ำเงิน และเดินทางกลับ หยางซั่ว
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ14) เข้าโรงแรมที่พัก และ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 6หยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง (จีน)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (มื้อ15)
08.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หยางซั่ว นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง แม่น้ำนี้งดงามราวกับสายเข็มขัดไหมสีมรกต ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ชมสายน้ำไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่าง ๆ กัน ตามจินตนาการณ์ต่าง ๆ ของผู้ผ่านชมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่ากุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงามดังแม่น้ำสวยใส ที่สุดในโลกดังคำพังเพยกลับจากกุ้ยหลินไม่อยากเที่ยวภูเขาใดๆ ในโลก ระหว่างล่องเรือชี้ชวนให้ท่านชมเขาเจ้าแม่กวนอิม ผาขาวม้า เขาหอยทาก วิว ฯลฯ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ16)
13.00 น.
นำทุกท่านอำลาเมืองหยางซั่ว เดินทางสู่หนานหนิงโดยทางด่วน พิเศษหนานหนิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความเขียวขจี ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ครอบคลุมพื้นที กว่าร้อยละ 30 ของตัวเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้เมืองใดๆ ในประเทศจีนระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ17) เข้าโรงแรมที่พัก และ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
วันที่ 7
หนานหนิง-ฮานอย -ถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ (จีน-เวียดนาม-กรุงเทพฯ)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (มื้อ18) หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ19)
13.00 น.
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกบริเวณ ถนนสาม 36 สาย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกัน แยกประเภทได้ชัดเจน สามารถเดินซื้อกันได้อย่างจุใจ สินค้าที่น่าสนใจได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้ว รองจาน เสื้อคลุมผ้าไหม ราคาถูก ประณีต ลวดลายสวยงาม เครื่องดนตรีทำจากไม้ไผ่ก็น่าสนใจ ทั้งเครื่องเคาะ ซีโลโฟน เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ไม้แกะสลัก ภาพเขียนบนผืนผ้า หน้ากากทำจากกระด้งไม้ไผ่ ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ เรือสำเภาไม้จำลอง และการเดินช้อปปิ้งในฮานอยท่านจะต้องระมัดระวัง เพราะมีผู้คนเดินกันอย่างหนาแน่น รถจักรยานและมอเตอร์ไซด์ก็มีมาก เวลาข้ามถนนต้องใช้ความคล่องแคล่วเป็นพิเศษ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 
ค่ำ
  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ20)
20.55 น.
เหิรฟ้านำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3705
22.45 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 ผู้ใหญ่ นอนห้องละ 2 ท่าน คิดท่านละ บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม บาท
ต่างชาติจ่ายเพิ่ม USD
อัตรานี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
ค่าภาษีสนามบินไทยและเวียดนาม 14 เหรียญสหรัฐ
ค่าผ่านแดน เวียดนาม-จีน ทั้งไปและกลับ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุตามรายการ
ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อ 20 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
ค่าเรือชมอ่าวฮาลอง, แม่น้ำหลี่เจียง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญการ และหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
 

ค่าวีซ่า ค่าหนังสือเดินทาง เอกสารของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าทำวีซ่าด่วน คนไทย และ คนต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
ค่าอาหารที่นอกเหนือจากทางบริษัทจัดให้
ค่าน้ำหนักเกิน กรณี น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง เกิน 15 กิโลกรัม (ประมาณ 165 บาท/ 1 กิโลกรัม)
ค่ากระเป๋าเดินทางมากกว่า 1 ใบ ทางสายการบินคิด 50 บาท / ใบ (กรณีที่ลูกค้าโหลดกระเป๋าเดินมากกว่า 1ใบ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานขับรถ เป็นต้น
- --ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ ประมาณ 10 หยวนต่อวัน

เอกสารที่ต้องเตรียม
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 3. (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน (เฉพาะคนไทย) ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

วันเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

การชำระเงิน
 

- โดยขอให้ท่าน ชำระ 5,000 บาท/ท่าน หรือ ทั้งหมด ล่วงหน้าพร้อมส่งรายชื่อและเอกสาร
  ของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายใน 20 วัน
- ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ รบกวนเขียนรายละเอียดในใบโอนเงิน ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล
1.
ชื่อ และเบอร์โทร ของท่าน ที่สามารถติดต่อได้
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์
2.
เบอร์ แฟ็กซ์ (Fax) หรือ Email ของท่าน เพื่อที่
สาขา:ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์
ทางบริษัทจะได้จัดส่งใบรับจองทัวร์ไปให้ท่าน
บัญชีเลขที่:093 2 233664
เก็บไวเป็นหลักฐาน
   
3.
ชื่อโปรแกรม และวันที่ ที่จะเดินทาง
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.
รบกวนส่งแฟ็กซ์ (Fax) เอกสาร ดังนี้
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุล4.1. ใบโอนเงินของท่านที่เขียนรายละเอียดแล้ว
ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ 4.2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและข้อมูลของท่าน
สาขา:สี่แยกวังหิน หากท่านใดมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง
บัญชีเลขที่:214 1 28566 3 รบกวนส่งสำเนาหน้าที่ต่ออายุมาด้วย
    โดยแฟ็กซ์ (Fax) มาที่เบอร์ 02 578 6054
ธนาคารธนาคารกรุงเทพ  
ชื่อบัญชี :นางสาว จรุงศรี วจนะกุลเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับแฟ็กซ์ใบโอนเงินของท่าน
ประเภทบัญชี:สะสมทรัพย์และตรวจสอบยอดชำระเงินของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ
สาขา:ย่อยเทสโก้ โลตัส วังหินจะออกใบรับจองทัวร์ ส่งให้ท่านภายใน 3 วันทำการ
บัญชีเลขที่:008 0 05443 0เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการซื้อทัวร์
 (ตัวอย่างใบรับจองทัวร์)
   
 สำหรับการชำระส่วนที่เหลือนั้น เมื่อท่านโอนชำระแล้ว
 รบกวนเขียนรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงินมา
 

ที่เบอร์ 02 578 6054 บริษัทฯ จะได้ตรวจยอดการ

  ชำระของท่านว่าท่านได้ชำระค่าทัวร์ครบแล้วพร้อมทั้ง
  ให้ท่านเก็บใบโอนเงินตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

 

เงื่อนไขการให้บริการ
 


 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.